Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Aktualizacja klucza subskrypcji kapitału EBC w związku z rozszerzeniem UE

1 lipca 2013

Europejski Bank Centralny ogłasza dziś aktualizację klucza kapitałowego i wysokości wkładów kapitałowych wpłacanych przez krajowe banki centralne państw członkowskich UE.

Zgodnie z art. 29 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego udział każdego krajowego banku centralnego w kluczu kapitałowym EBC ma przypisaną wagę, która odpowiada udziałowi danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i w produkcie krajowym brutto UE (w równych częściach), według danych przekazanych EBC przez Komisję Europejską. Klucz jest aktualizowany okresowo co pięć lat oraz każdorazowo po rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwo członkowskie. Zgodnie z tym klucz kapitałowy EBC został dziś zmieniony w związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej, a jej banku centralnego Hrvatska narodna banka – do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

Art. 48 ust. 3 statutu stanowi, że po przystąpieniu nowego państwa do Unii Europejskiej i jego banku centralnego do ESBC subskrybowany kapitał EBC zostaje automatycznie podwyższony. Wysokość podwyższenia określa się poprzez pomnożenie aktualnej kwoty subskrybowanego kapitału (tj. 10 760 652 402,58 EUR) przez stosunek wagi przystępującego krajowego banku centralnego w rozszerzonym kluczu kapitałowym do wag krajowych banków centralnych będących już członkami ESBC. W związku z tym subskrybowany kapitał EBC został dziś podwyższony do 10 825 007 069,61 EUR.

Krajowe banki centralne należące do Eurosystemu w pełni opłacają objęte przez siebie udziały w kapitale. Jedenaście krajowych banków centralnych spoza strefy euro (w tym Hrvatska narodna banka) opłaca jedynie niewielki procent swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC (3,75% według stanu na 29 grudnia 2010 r.) jako wkład w koszty operacyjne EBC. Nowe udziały krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym EBC przedstawia poniższa tabela.

Decyzje EBC w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej EBC, a w późniejszym terminie zostaną również ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) od 1.01.2009 Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) od 1.07.2013 Objęte udziały w kapitale (EUR) od 1.07.2013 Kapitał wpłacony (EUR) od 1.07.2013
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 2,4256 2,4176 261 705 370,91 261 705 370,91
Deutsche Bundesbank 18,9373 18,7603 2 030 803 801,28 2 030 803 801,28
Eesti Pank 0,1790 0,1780 19 268 512,58 19 268 512,58
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 1,1107 1,1111 120 276 653,55 120 276 653,55
Bank of Greece 1,9649 1,9483 210 903 612,74 210 903 612,74
Banco de España 8,3040 8,2533 893 420 308,48 893 420 308,48
Banque de France 14,2212 14,1342 1 530 028 149,23 1 530 028 149,23
Banca d’Italia 12,4966 12,4570 1 348 471 130,66 1 348 471 130,66
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,1333 14 429 734,42 14 429 734,42
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,1739 18 824 687,29 18 824 687,29
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta 0,0632 0,0635 6 873 879,49 6 873 879,49
De Nederlandsche Bank 3,9882 3,9663 429 352 255,40 429 352 255,40
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 1,9370 209 680 386,94 209 680 386,94
Banco de Portugal 1,7504 1,7636 190 909 824,68 190 909 824,68
Banka Slovenije 0,3288 0,3270 35 397 773,12 35 397 773,12
Národná banka Slovenska 0,6934 0,6881 74 486 873,65 74 486 873,65
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 1,2456 134 836 288,06 134 836 288,06
Razem krajowe banki centralne ze strefy euro 69,9705 69,5581 7 529 669 242,49 7 529 669 242,49
Българска народна банка (Narodowy bank bułgarski) 0,8686 0,8644 93 571 361,11 3 508 926,04
Česká národní banka 1,4472 1,4539 157 384 777,79 5 901 929,17
Danmarks Nationalbank 1,4835 1,4754 159 712 154,31 5 989 205,79
Latvijas Banka 0,2837 0,2742 29 682 169,38 1 113 081,35
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093 44 306 753,94 1 661 503,27
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740 148 735 597,14 5 577 584,89
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581 525 889 668,45 19 720 862,57
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449 264 660 597,84 9 924 772,42
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612 244 775 059,86 9 179 064,74
Bank of England 14,5172 14,4320 1 562 265 020,29 58 584 938,26
Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro – dotychczasowy skład 30,0295 29,8474 3 230 983 160,09 121 161 868,50
Hrvatska narodna banka - 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro – nowy skład 0 0,5945 64 354 667,03 2 413 300,01
Razem[1] 100,0000 100,0000 10 825 007 069,61 7 653 244 410,99
  1. [1]Z powodu zaokrągleń kwoty mogą się nie sumować.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami