Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на ЕЦБ реши да продължи да прилага сегашния си режим на гласуване

18 декември 2008 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да продължи да прилага сегашния си режим на гласуване и да въведе ротационния принцип едва когато броят на управителите и президентите на национални централни банки в еврозоната (Управителите) надхвърли осемнадесет. Това решение се основава на член 10.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, изменен на 21 март 2003 г. от Съвета на ЕС, в който се определят принципите на новата ротационна система в Управителния съвет.

Този член ограничава броя на управителите с право на глас до 15 и предвижда правата им на глас в Управителния съвет да се разпределят помежду им на ротационен принцип, без това да засяга правата на глас на членовете на Изпълнителния съвет [1]. Той постановява също, че Управителният съвет приема всички необходими мерки за прилагане на принципите на ротационната система. Член 10.2 предвижда и възможността въвеждането на ротационната система да бъде отложено, докато броят на управителите достигне деветнадесет. И в двата случая решението трябва да бъде взето с мнозинство от две трети от всички членове на Управителния съвет [2] .

Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2008/29 за отлагане на въвеждането на ротационната система в Управителния съвет на Европейската централна банка. Предстои публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Същевременно Управителният съвет определи основните аспекти на прилагането на ротационната система, която ще бъде въведена, след като броят на управителите надхвърли осемнадесет. След като анализира редица модели на ротация, Управителният съвет избра следния:

Ротацията на правото на глас ще се извършва на месец. Броят на участващите в ротацията управители се определя от разликата между броя на управителите и броя на гласовете, разпределени на всяка група, минус две, като при отрицателно число се взема абсолютната стойност. Този ротационен модел осигурява краткост на периодите, в които отделните управители няма да гласуват, съчетана с относителна стабилност на състава на гласуващия колегиум.

По-късно ще бъде прието решение на ЕЦБ относно подробностите по прилагането на ротационната система, което впоследствие ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ. След влизането на ротационната система в действие списъкът на управителите с право на глас ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ и ще бъде актуализиран редовно.[1] За описание на ротационната система вижте прессъобщението на ЕЦБ от 20 декември 2002 г. със заглавие „Управителният съвет се подготвя за разширяването“ ( Governing Council prepares for enlargement) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html

[2] Вж. също „Коригиране на условията за гласуване в Управителния съвет“ ( The adjustment of the voting modalities in the Governing Council) в броя на Месечен бюлетин на ЕЦБ от май 2003 г., по-специално раздела със заглавие „Правила за разпределение на управителите и на правата на глас между групите“

Speaking engagements

Данни за контакт за медиите