Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Svet ECB bo ohranil sedanji sistem glasovanja

18. december 2008

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes sklenil, da ohrani obstoječi sistem glasovanja, sistem rotacije pa bo uvedel šele, ko bo število guvernerjev in predsednikov nacionalnih centralnih bank euroobmočja (guvernerji) preseglo 18. Odločitev je sprejel na osnovi člena 10.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, kakor ga je 21. marca 2003 spremenil Svet EU, ki je opredelil načela novega sistema rotacije v Svetu ECB.

Člen omejuje število guvernerjev z glasovalno pravico na 15 in v Svetu ECB uvaja sistem rotacije glasovalnih pravic med guvernerji, ne da bi vplival na glasovalne pravice članov Izvršilnega odbora [1]. Določa tudi, da bo Svet ECB sprejel vse ukrepe, ki so potrebni za izvajanje načel sistema rotacije. Člen 10.2 obenem predvideva možnost odloga izvedbe sistema rotacije do takrat, ko število guvernerjev doseže 19. V obeh primerih mora biti odločitev sprejeta z dvotretjinsko večino članov Sveta ECB [2].

Svet ECB je sprejel Sklep ECB/2008/29 o odložitvi začetka sistema rotacije v Svetu Evropske centralne banke, ki bo kmalu objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Hkrati je Svet opredelil tudi glavne vidike izvajanja sistema rotacije, ki bo veljal, ko število guvernerjev preseže 18. Po analizi vrste modelov se je odločil za naslednji model:

Guvernerji glasovalno pravico pridobijo oz. izgubijo po enem mesecu. Število guvernerjev v sistemu rotacije bo enako razliki med številom guvernerjev in številom glasov, ki so dodeljeni vsaki skupini, minus dva, pri čemer se v primeru negativnega števila uporabi absolutna vrednost. S tem modelom je posamezno obdobje brez glasovalne pravice za vsakega guvernerja dokaj kratko, sestava glasovalnega kolegija pa ostaja razmeroma stabilna.

Sklep ECB o podrobnostih izvajanja sistema rotacije bo sprejet naknadno in nato objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB. Ko bo sistem rotacije začel veljati, bo seznam guvernerjev z glasovalno pravico objavljen na spletni strani ECB in bo redno posodabljan.

  1. [1] Sistem rotacije je opisan v sporočilu ECB za javnost z dne 20. decembra 2002 z naslovom »Governing Council prepares for enlargement« http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html

  2. [2] Glej tudi članek v Mesečnem biltenu ECB z naslovom »The adjustment of the voting modalities in the Governing Council« (Mesečni bilten ECB, maj 2003), predvsem poglavje »Rules to allocate governors and voting rights to the groups«.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije