Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzja Rady Prezesów EBC w sprawie utrzymania istniejącego systemu głosowania

18 grudnia 2008 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podjęła dziś decyzję, że istniejący system głosowania zostaje utrzymany, a system rotacyjny będzie wprowadzony dopiero wtedy, gdy liczba prezesów krajowych banków centralnych w strefie euro przekroczy 18. Decyzja ta wynika z art. 10 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, ze zmianami wprowadzonymi 21 marca 2003 r. przez Radę UE, który ustanawia zasady nowego rotacyjnego systemu głosowania w Radzie Prezesów.

Powyższy artykuł ogranicza liczbę praw głosu do 15 i określa zasady ich rotacji w Radzie Prezesów, z wyłączeniem praw głosu przysługujących członkom Zarządu [1]. Stanowi on także, że wszystkie działania konieczne do wdrożenia systemu rotacyjnego podejmuje Rada Prezesów, oraz przewiduje możliwość odroczenia wdrożenia systemu rotacyjnego do czasu, gdy liczba prezesów wzrośnie do 19. Decyzje w tych sprawach podejmuje Rada Prezesów większością dwóch trzecich głosów [2].

Rada Prezesów uchwaliła decyzję EBC/2008/29 w sprawie odroczenia wejścia w życie systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Decyzja ta zostanie wkrótce ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Jednocześnie Rada Prezesów podjęła decyzję w sprawie podstawowych kwestii związanych z wdrożeniem systemu rotacyjnego, które nastąpi, gdy liczba prezesów przekroczy 18. Po przeanalizowaniu różnych możliwości Rada Prezesów wybrała następujący model rotacji głosów:

Prezesi będą wykonywać prawo głosu rotacyjnie w cyklu miesięcznym. Liczba prezesów objętych rotacją będzie równa różnicy między liczbą prezesów i liczbą głosów w danej grupie minus dwa; gdy wynik jest ujemny, uwzględnia się wartość bezwzględną. Przy takim modelu rotacji okres niewykonywania prawa głosu przez poszczególnych prezesów jest krótki, a jednocześnie skład kolegium decyzyjnego pozostaje stosunkowo stabilny.

Decyzja EBC w sprawie szczegółów wdrożenia systemu rotacyjnego zostanie uchwalona w późniejszym terminie, a następnie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC. Po wejściu w życie systemu rotacyjnego lista prezesów wykonujących prawo głosu zostanie opublikowana w serwisie internetowym EBC i będzie regularnie aktualizowana.

  1. [1] System rotacyjny opisano w komunikacie prasowym EBC z 20 grudnia 2002 r. pt. „Governing Council prepares for enlargement” http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html

  2. [2] Por. tekst „The adjustment of voting modalities in the Governing Council” w Biuletynie Miesięcznym EBC z maja 2003 r., w szczególności część dotycząca zasad przypisywania praw głosu do grup prezesów.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami