SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECBs styrelsesråd fortsætter med det nuværende afstemningssystem

18. december 2008

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag besluttet at fortsætte med det nuværende afstemningssystem og først at indføre rotationssystemet, når antallet af chefer for de nationale centralbanker i euroområdet overstiger 18. Beslutningen blev truffet på baggrund af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, som ændret af Rådet den 21. marts 2003, hvori principperne for det nye rotationssystem for Styrelsesrådet er fastlagt.

I henhold til artikel 10.2 begrænses antallet af centralbankchefer med stemmeret til 15, og der fastsættes regler for, hvordan stemmerettighederne skal rotere blandt centralbankcheferne i Styrelsesrådet, uden at det berører direktionsmedlemmernes stemmeret. [1] Det fastslås endvidere, at Styrelsesrådet vedtager alle nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af rotationssystemet. Af artikel 10.2 fremgår det ligeledes, at starten af rotationssystemet kan udskydes indtil det tidspunkt, hvor antallet af centralbankchefer når op på 19. Begge afgørelser træffes med to tredjedeles flertal blandt alle Styrelsesrådets medlemmer. [2]

Styrelsesrådet har vedtaget afgørelse ECB/2008/29 om udskydelse af starten på rotationssystemet i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank. Afgørelsen offentliggøres inden for den nærmeste fremtid i Den Europæiske Unions Tidende og på ECBs websted.

Styrelsesrådet traf samtidig beslutning om de vigtigste aspekter i forbindelse med gennemførelsen af rotationssystemet, som skal anvendes, når antallet af centralbankchefer overstiger 18. Efter at have overvejet en række forskellige modeller, valgte Styrelsesrådet følgende rotationsmodel:

Centralbankchefer med stemmeret skal rotere efter en måned. Antallet af centralbankchefer, som roterer, bestemmes af forskellen mellem antallet af centralbankchefer og antallet af stemmer, der tildeles hver gruppe, minus to, idet den absolutte værdi anvendes, hvis tallet er negativt. Med denne rotationsmodel opnås korte perioder uden stemmeafgivning for den enkelte centralbankchef kombineret med en forholdsvis stabil sammensætning af kredsen af centralbankchefer, som kan udøve stemmeret.

En ECB-afgørelse om gennemførelsen af rotationssystemet vedtages på et senere tidspunkt og offentliggøres derefter i Den Europæiske Unions Tidende og på ECBs websted. Når rotationssystemet træder i kraft, bliver listen over centralbankchefer med stemmeret offentliggjort på ECBs websted, hvor den regelmæssigt vil blive opdateret.

  1. [1] En beskrivelse af rotationssystemet findes i ECBs pressemeddelelse af 20. december 2002 med overskriften "Styrelsesrådet forbereder sig på udvidelsen" http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.da.html.

  2. [2] Se også "Justering af fremgangsmåden for afstemninger i Styrelsesrådet" (ECBs Månedsoversigt fra maj 2003), især afsnittet "Regler for inddeling af centralbankchefer og stemmerettigheder i grupper".

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt