Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rada guvernérov ECB rozhodla o ponechaní súčasného režimu hlasovania

18. decembra 2008

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa dnes rozhodla ponechať súčasný režim hlasovania. Zároveň rozhodla, že rotačný systém zavedie, až keď bude počet guvernérov a prezidentov národných centrálnych bánk krajín eurozóny (ďalej len guvernéri) vyšší ako 18. Rozhodnutie vychádza z článku 10 ods. 2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v znení zmien a doplnení Rady EÚ z 21. marca 2003, ktorý pre Radu guvernérov stanovil zásady nového rotačného systému.

Článok obmedzuje počet hlasovacích práv guvernérov na 15 a zavádza ich rotáciu v rámci Rady guvernérov, pričom hlasovacie práva členov Výkonnej rady zostávajú nedotknuté [1]. Článok ďalej stanovuje, že Rada guvernérov prijme všetky opatrenia potrebné na zavedenie zásad rotačného systému. Článok 10 ods. 2 tiež pripúšťa možnosť odložiť zavedenie rotačného systému, kým počet guvernérov nedosiahne 19. Každé z týchto rozhodnutí musí schváliť dvojtretinová väčšina členov Rady guvernérov [2].

Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2008/29 o odložení zavedenia rotačného systému hlasovania Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Rada guvernérov zároveň rozhodla o hlavných aspektoch zavedenia rotačného systému, ktoré sa budú uplatňovať, keď počet guvernérov prekročí 18. Na základe analýzy viacerých modelov sa Rada guvernérov rozhodla pre nasledujúci model rotácie:

Hlasovacie práva guvernérov budú rotovať po jednom mesiaci. Počet rotujúcich guvernérov sa určí na základe rozdielu medzi počtom guvernérov a počtom hlasov pridelených každej skupine mínus dva, pričom v prípade záporného čísla sa zohľadní absolútna hodnota. Doba, keď sú jednotliví guvernéri bez hlasovacieho práva, je v prípade tohto modelu rotácie krátka, pričom sa zároveň zachováva relatívne stabilné zloženie skupiny hlasujúcich guvernérov.

Rozhodnutie ECB o podrobnostiach zavedenia rotačného systému bude prijaté neskôr a následne bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB. Po vstupe rotačného systému do platnosti bude zoznam guvernérov s hlasovacím právom zverejnený na internetovej stránke ECB a bude sa pravidelne aktualizovať.

  1. [1] Podrobnejšie informácie o rotačnom systéme sú v tlačovej správe ECB z 20. decembra 2002 „Governing Council prepares for enlargement“ (Rada guvernérov sa priravuje na rozšírenie) na stránke http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html.

  2. [2] Ďalšie informácie sú v článku „The adjustment of the voting modalities in the Governing Council“ (Úprava systému hlasovania Rady guvernérov) vo vydaní Mesačného bulletinu ECB z mája 2003, najmä v časti „Rules to allocate governors and voting rights to the groups“ (Pravidlá rozdelenia guvernérov a hlasovacích práv do skupín).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá