Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ändringar i ”genomförande av penningpolitiken i euroområdet: allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” avseende värdepapper med bakomliggande tillgångar

13 januari 2006

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag ändringar i ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (kallad allmän dokumentation) i syfte att klarlägga kriterierna för bedömningen av godtagbarhet av värdepapper med bakomliggande tillgångar för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Eurosystemet har inte tidigare tillämpat specifika godtagbarhetskriterier för värdepapper med bakomliggande tillgångar, vilka ingår i kategorin skuldinstrument. Istället har Eurosystemet tolkat det allmänna godtagbarhetskriteriet i grupp ett som kräver att skuldinstrument skall ha ”ett fast och villkorslöst kapitalbelopp” som ett kriterium som utesluter värdepapper med bakomliggande tillgångar där kreditrisken överförts till ett så kallat SPV-företag (special purpose vehicle) med hjälp av kreditderivat. Ändringarna har således genomförts för att öka den allmänna transparensen i ramverket för godtagbara säkerheter genom att specificera de exakta kriterier som måste uppfyllas av värdepapper med bakomliggande tillgångar utöver de kriterier som gäller för skuldinstrument i allmänhet. Som resultat av introduktionen av dessa nya kriterier har även beslut fattats om att kravet på ”ett fast och villkorslöst kapitalbelopp” inte längre skall gälla för värdepapper med bakomliggande tillgångar. Skälet till detta är att kapitalbeloppet för alla värdepapper med bakomliggande tillgångar vanligtvis är avhängigt av utvecklingen av de underliggande tillgångarna.

De nya kriterierna avser följande fem aspekter:

  1. Transaktionens struktur. De kassaflödesgenererande tillgångarna måste ha förvärvats i överensstämmelse med lagarna i en medlemsstat och ha förvärvats från upphovsmannen eller ett ombud genom SPV-företaget på ett vis som Eurosystemet betraktar som en ”verklig försäljning” och att denna försäljning är juridiskt bindande gentemot tredje part. Tillgångarna måste vara utom räckhåll för upphovsmannen och dennes gäldenärer, även om upphovsmannen skulle gå i konkurs.
  2. Sammansättning av poolen av säkerheter. De kassaflödesgenererande tillgångarna får inte bestå av kreditlänkade obligationer eller liknande fordringar som uppstått genom överföring av kreditrisk via kreditderivat.
  3. Trancherna rangordnas efter anciennitet. Skuldinstrument med rätt till kapital och/eller ränta som är efterställda rätterna tillhörande innehavare av andra skuldinstrument med samma emittent (eller, beträffande strukturerade emissioner, är efterställda andra trancher av samma värdepappersemission) är undantagna från grupp ett. En tranch (eller undertranch) betraktas som inte efterställd andra trancher (eller undertrancher) av samma värdepappersemission och den är framförställd dessa om, i enlighet med den förmånsrätt som gäller när krav på betalning framställs i enlighet med emissionshandlingarna, denna tranch (eller undertranch) erhåller betalning (kapital och ränta) före andra trancher eller undertrancher eller är den som sist lider förluster i relation till andra underliggande tillgångar.
  4. Emittentens hemvist. Värdepapper med bakomliggande tillgångar emitterade av enheter etablerade i G10-länder utanför EES (för närvarande USA, Kanada, Japan och Schweiz) godtas inte. Detta kriterium har introducerats för att undvika att ytterligare rättsliga komplikationer uppstår om Eurosystemet behövde bedöma huruvida dess rättigheter i tillräcklig utsträckning skyddas av lagarna i dessa länder.
  5. Godtagbarhetsbedömning. Eurosystemet förbehåller sig rätten att kräva bekräftelse och klargörande av berörda tredje parter (t.ex. emittenten, upphovsmannen eller arrangören) där ett klargörande anses erforderligt för att bedöma godtagbarheten av värdepapper med bakomliggande tillgångar.

Observeras bör dock att det ovan nämnda kriteriet samt undantaget från ”ett fast och villkorslöst kapitalbelopp” inte gäller säkrade bankobligationer utfärdade i enlighet med artikel 22.4 i UCITS-direktivet (85/611/EEG i dess ändrade lydelse).

Den allmänna dokumentationen inklusive ovan nämnda ändringar utgör en bilaga till riktlinje ECB/2005/17 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden. Den ändrade riktlinjen har antagits av ECB-rådet och ändringarna kommer att gälla fr.o.m. den 1 maj 2006.

Värdepapper med bakomliggande tillgångar som är godtagbara i enlighet med riktlinje ECB/2005/2 men som inte uppfyller ovan nämnda kriterium kommer även fortsättningsvis att godtas under en övergångsperiod t.o.m. den 15 oktober 2006.

ECB-rådet har även beslutat att franska s.k. ”fonds communs de créances (FCC)” i grupp ett kommer att godtas under en övergångsperiod t.o.m. den 30 december 2008.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media