Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Spremembe dokumenta »Izvajanje monetarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih monetarne politike Eurosistema« v zvezi z zavarovanimi vrednostnimi papirji

13. januar 2006

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja spremembe dokumenta »Izvajanje monetarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih monetarne politike Eurosistema« (v nadaljevanju »Splošna dokumentacija«), da bi razjasnila merila, na podlagi katerih se ocenjuje primernost zavarovanih vrednostnih papirjev za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. V preteklosti se v Eurosistemu niso uporabljala posebna merila primernosti za zavarovane vrednostne papirje, ki spadajo v kategorijo dolžniških instrumentov. Namesto tega se je splošno merilo primernosti za listo 1, ki je določalo, da morajo imeti dolžniški instrumenti »fiksen, brezpogojni znesek glavnice«, razlagalo, kot da izključuje tiste zavarovane vrednostne papirje, pri katerih se je kreditno tveganje z uporabo kreditnih izvedenih finančnih instrumentov preneslo na nosilca s posebnim namenom. Spremembe so bile torej uvedene zato, da se poveča splošna preglednost sistema zavarovanj z določitvijo natančnih meril, ki jih morajo izpolnjevati zavarovani vrednostni papirji poleg tistih, ki se na splošno uporabljajo za dolžniške instrumente. Zaradi uvedbe novih meril je bilo tudi določeno, da se zahteva glede »fiksnega, brezpogojnega zneska glavnice« ne uporablja več za zavarovane vrednostne papirje. To je zato, ker je znesek glavnice vseh zavarovanih vrednostnih papirjev običajno odvisen od donosnosti osnovnega instrumenta.

Nova merila se nanašajo na naslednjih pet vidikov.

  1. Struktura transakcije. Nosilec s posebnim namenom pri listinjenju mora finančno premoženje, ki ustvarja denarni tok, zakonito pridobiti od originatorja ali posrednika v skladu s predpisi države članice na način, ki ga Eurosistem šteje za »pravo prodajo«, izvršljivo proti tretjim osebam. Finančno premoženje mora biti zunaj dosega originatorja in njegovih upnikov, tudi v primeru originatorjeve insolventnosti.
  2. Sestava košarice finančnega premoženja. Finančno premoženje, ki ustvarja denarni tok, ne sme vsebovati kreditnih zapisov ali podobnih terjatev, ki bi izhajale iz prenosa kreditnega tveganja s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti.
  3. Vrstni red poplačila tranš. Dolžniški instrumenti, ki dajejo pravice do glavnice in/ali obresti, ki so podrejene pravicam imetnikov drugih dolžniških instrumentov istega izdajatelja (ali, znotraj strukturirane izdaje, drugim tranšam iste izdaje), so izključeni z liste 1. Šteje se, da tranša (ali podtranša) ni podrejena drugim tranšam (ali podtranšam) iste izdaje in je »nadrejena«, če – v skladu z vrstnim redom poplačila, ki se uporabi po dostavi obvestila o izvršbi, kot je določeno v prospektu – ta tranša (ali podtranša) prejme plačilo (glavnico in obresti) pred drugimi tranšami ali podtranšami oziroma zadnja utrpi škodo v zvezi s finančnim premoženjem za zavarovanje terjatev.
  4. Država, kjer je ustanovljen izdajatelj. Zavarovani vrednostni papirji, ki jih izdajo subjekti, ustanovljeni v državah G10 zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) – trenutno so to Združene države Amerike, Kanada, Japonska in Švica – niso primerni. To merilo je bilo uvedeno v izogib dodatni pravni zapletenosti, ki bi nastala, če bi moral Eurosistem presoditi, ali so njegove pravice zadostno zaščitene po predpisih teh držav.
  5. Ocena primernosti. Eurosistem si pridržuje pravico, da od posameznih tretjih oseb (kot so izdajatelj, originator ali organizator) zahteva kakršno koli pojasnilo in/ali pravno potrditev, za katero šteje, da je potrebna za oceno primernosti zavarovanih vrednostnih papirjev.

Treba je upoštevati, da zgornja merila, kakor tudi izjema od zahteve glede »fiksnega, brezpogojnega zneska glavnice«, ne veljajo za krite bančne obveznice, izdane v skladu s členom 22(4) Direktive UCITS (85/611/EGS z vsemi spremembami).

Splošna dokumentacija, ki vključuje zgornje spremembe, je priloga k Smernici ECB/2005/17 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema. Smernico o spremembah je sprejel Svet ECB, spremembe pa začnejo veljati od 1. maja 2006.

Zavarovani vrednostni papirji, ki so primerni po Smernici ECB/2005/2, vendar ne izpolnjujejo zgornjih meril, bodo ostali primerni v prehodnem obdobju do 15. oktobra 2006.

----------------

Svet ECB je prav tako določil, da enote francoskih fonds communs de créances (FCCs) na listi 1 ostanejo primerne v prehodnem obdobju do 30. decembra 2008.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije