Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τροποποιήσεις του εγγράφου «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» όσον αφορά τους τίτλους που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία

13 Ιανουαρίου 2006

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα τις τροποποιήσεις του εγγράφου «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» (στο εξής «Γενική τεκμηρίωση»), προκειμένου να διασαφηνίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η καταλληλότητα τίτλων που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Στο παρελθόν, το Ευρωσύστημα δεν είχε εφαρμόσει ειδικά κριτήρια καταλληλότητας για τίτλους που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των χρεογράφων. Αντιθέτως, είχε ερμηνεύσει ότι το γενικό κριτήριο καταλληλότητας για τα περιουσιακά στοιχεία πρώτης βαθμίδας που όριζε ότι τα χρεόγραφα πρέπει να διαθέτουν «προκαθορισμένο και άνευ αιρέσεων κεφάλαιο» απέκλειε τους εξασφαλιζόμενους από περιουσιακά στοιχεία τίτλους στους οποίους ο πιστωτικός κίνδυνος είχε μεταβιβαστεί σε φορείς ειδικού σκοπού με τη χρήση πιστωτικών παραγώγων. Κατά συνέπεια, οι τροποποιήσεις ενσωματώθηκαν, προκειμένου να αυξήσουν τη συνολική διαφάνεια του πλαισίου σύστασης ασφαλειών με τον καθορισμό σαφών κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι εξασφαλιζόμενοι από περιουσιακά στοιχεία τίτλοι πέραν των κριτηρίων που εφαρμόζονται στα χρεόγραφα γενικά. Λόγω της ενσωμάτωσης των νέων κριτηρίων, αποφασίστηκε επίσης ότι η υποχρέωση «προκαθορισμένου και άνευ αιρέσεων κεφαλαίου» δεν θα εφαρμόζεται πλέον στους τίτλους που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία. Αυτό οφείλεται στο ότι το κεφάλαιο όλων των τίτλων που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία εξαρτάται συνήθως από την απόδοση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Τα νέα κριτήρια αφορούν τις ακόλουθες πέντε πτυχές:

  1. Διάρθρωση της συναλλαγής. Τα περιουσιακά στοιχεία που παράγουν ταμειακή ροή πρέπει να μεταβιβάζονται νομίμως, σύμφωνα με τους νόμους του οικείου κράτους, από τον αρχικό δικαιούχο της απαίτησης ή ορισμένο ενδιάμεσο φορέα στην εταιρεία ειδικού σκοπού που διενεργεί την τιτλοποίηση, με τρόπο που το Ευρωσύστημα να θεωρεί ότι συνιστά «γνήσια πώληση» αντιτάξιμη κατά παντός τρίτου. Πρέπει να βρίσκονται πέραν του ελέγχου του αρχικού δικαιούχου της απαίτησης και των πιστωτών του, ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του αρχικού δικαιούχου της απαίτησης.
  2. Σύνθεση της ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία που παράγουν ταμειακή ροή πρέπει να μη συνίστανται σε ομόλογα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο ενός υποκείμενου μέσου ή σε παρόμοιες απαιτήσεις που προκύπτουν από μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου μέσω πιστωτικών παραγώγων.
  3. Προνομιακή κατάταξη σειρών. Τα χρεόγραφα που παρέχουν δικαιώματα επί του κεφαλαίου ή/και επί των τόκων εξαρτώμενα από τα δικαιώματα κομιστών άλλων χρεογράφων του ίδιου εκδότη (ή, στο πλαίσιο δομημένης έκδοσης, εξαρτώμενα από άλλες σειρές της ίδιας έκδοσης) δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη βαθμίδα. Μια σειρά (ή υποσειρά) θεωρείται μη εξαρτώμενη έναντι άλλων σειρών (ή υποσειρών) της ίδιας έκδοσης και είναι «προνομιούχος» εάν, βάσει της προτεραιότητας που εφαρμόζεται ως προς την εξόφληση μετά την έκδοση εκτελεστού τίτλου, κατά τα προβλεπόμενα στο ενημερωτικό δελτίο που περιέχει τους όρους της έκδοσης, η εν λόγω σειρά (ή υποσειρά) εξοφλείται (ως προς το κεφάλαιο και τον τόκο) πριν από άλλες σειρές ή υποσειρές ή είναι η κατά σειρά τελευταία που επιβαρύνεται με ζημίες σε σχέση με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.
  4. Χώρα εγκατάστασης του εκδότη. Δεν είναι αποδεκτοί οι τίτλοι που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία, τους οποίους εκδίδουν φορείς εγκατεστημένοι σε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) χώρες της Ομάδας των 10 – σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ελβετία. Αυτό το κριτήριο θεσπίζεται για να αποφευχθούν οι περαιτέρω νομικές πολυπλοκότητες που θα προέκυπταν αν το Ευρωσύστημα χρειαζόταν να εκτιμήσει κατά πόσον διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των δικαιωμάτων του από τους νόμους αυτών των χωρών.
  5. Αξιολόγηση της καταλληλότητας. Το Ευρωσύστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητήσει από κάθε τρίτο (π.χ. τον εκδότη, τον αρχικό δικαιούχο της απαίτησης ή τον οργανωτή έκδοσης) οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και νομική επιβεβαίωση θεωρεί αναγκαία για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των τίτλων που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα παραπάνω κριτήρια, καθώς και η απαλλαγή από την υποχρέωση «προκαθορισμένου και άνευ αιρέσεων κεφαλαίου» δεν εφαρμόζονται σε καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 4 της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ (85/611/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε).

Η Γενική Τεκμηρίωση με τις παραπάνω τροποποιήσεις αποτελεί παράρτημα της κατευθυντήριας γραμμής EΚΤ/2005/17 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2000/7 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Μαΐου 2006.

Οι τίτλοι που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία, οι οποίοι είναι κατάλληλοι σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2005/2 αλλά δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, εξακολουθούν να θεωρούνται κατάλληλοι για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2006.

----------------

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι τα μερίδια των γαλλικών fonds communs de créances (FCCs) στον κατάλογο περιουσιακών στοιχείων της πρώτης βαθμίδας θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται κατάλληλα για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2008.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου