Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien vakuuskelpoisuusvaatimuksia koskevia muutoksia yleisasiakirjaan ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella – yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”

13.1.2006

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään muutoksia yleisasiakirjaan ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella – yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä”. Muutoksilla täsmennetään eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi tarjottavien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden (asset-backed securities) vakuuskelpoisuusvaatimuksia. Eurojärjestelmällä ei ole aiemmin ollut erillisiä kelpoisuusvaatimuksia velkainstrumenteiksi luettaville omaisuusvakuudellisille arvopapereille. Niinpä ykköslistan kelpoisuusvaatimus, jonka mukaan velkainstrumenteilla on oltava ”kiinteä, ei-ehdollinen lainapääoma”, on sulkenut pois sellaiset omaisuusvakuudelliset arvopaperit, joissa luottoriski on siirretty luottojohdannaisten avulla erillisyhtiölle. Nyt tehtävien muutosten tarkoituksena on lisätä vakuuskäytännön yleistä avoimuutta ja selkeyttä määrittelemällä täsmälliset vakuuskelpoisuusvaatimukset, jotka omaisuusvakuudellisten arvopapereiden on täytettävä sen lisäksi, että ne täyttävät velkapapereiden yleiset vakuuskelpoisuusvaatimukset. Uusien vaatimusten mukaan omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin ei enää sovelleta edellä mainittua kiinteän, ei-ehdollisen lainapääoman vaatimusta, koska näiden arvopapereiden lainapääoma riippuu pääsääntöisesti vakuutena olevien omaisuuserien kehityksestä.

Uudet omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuuskelpoisuusvaatimukset koskevat seuraavia viittä seikkaa:

  1. Transaktiorakenne. Arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön on pitänyt hankkia kassavirtaa synnyttävät omaisuuserät laillisesti jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti alullepanijalta tai välittäjältä tavalla, jota eurojärjestelmä pitää ”todellisena myyntinä”, joka on täytäntöönpanokelpoinen kolmansiin osapuoliin nähden. Omaisuuserien tulee olla alullepanijan ja sen velkojien ulottumattomissa myös alullepanijan maksukyvyttömyystilanteessa.
  2. Omaisuuserien muodostaman sammion koostumus. Kassavirtaa synnyttävät omaisuuserät eivät saa koostua luottoriskin vaihtolainoista (credit-linked notes) tai vastaavista vaateista, jotka johtuvat luottoriskin siirtämisestä luottojohdannaisten avulla.
  3. Etuoikeusasema. Ykköslistalle ei oteta velkainstrumentteja, joilla on huonompi etuoikeus pääomaan ja/tai korkoihin kuin liikkeeseenlaskijan muilla velkainstrumenteilla (tämä koskee myös strukturoituun lainaan sisältyviä velkakirjoja, joilla on huonompi etuoikeus). Etuoikeusluokan (tai sen alaluokan) etuoikeuden ei katsota olevan saman lainan muiden etuoikeusluokkien (tai alaluokkien) etuoikeutta huonompi ja sillä on senior-etuoikeus, jos maksujen etuoikeusjärjestys täytäntöönpanoilmoituksen (enforcement notice) toimittamisen jälkeen on tarjousesitteen mukaan sellainen, että kyseisellä etuoikeusluokalla (tai alaluokalla) on oikeus saada maksu (pääoma ja korot) ennen muita etuoikeusluokkia (tai alaluokkia) tai jos se on viimeinen, jolle aiheutuu tappiota vakuutena oleviin omaisuuseriin nähden.
  4. Liikkeeseenlaskijan kotimaa. Euroopan talousalueen ulkopuolisissa G10-maissa (tällä hetkellä Yhdysvallat, Kanada, Japani ja Sveitsi) sijaitsevien yhteisöjen liikkeeseen laskemia omaisuusvakuudellisia arvopapereita ei hyväksytä vakuuksiksi. Tämän vaatimuksen avulla vältetään mahdolliset ylimääräiset ja monimutkaiset juridiset selvitykset siitä, turvaavatko näiden maiden lait eurojärjestelmän oikeudet riittävällä tavalla.
  5. Vakuuskelpoisuuden arviointi. Eurojärjestelmä pidättää oikeuden pyytää asianomaisilta kolmansilta osapuolilta (kuten liikkeeseenlaskijalta, alullepanijalta tai järjestäjältä) sellaisia selvityksiä ja/tai oikeudellisia vahvistuksia, joita se pitää tarpeellisina omaisuusvakuudellisten arvopapereiden vakuuskelpoisuuden arvioimiseksi.

On huomattava, että nämä vakuuskelpoisuusvaatimukset samaten kuin ”kiinteän, ei-ehdollisen lainapääoman” vaatimuskaan ei koske katettuja pankkien joukkovelkakirjalainoja, jotka on laskettu liikkeeseen yhteissijoituksia koskevan direktiivin (85/611/ETA sellaisena kuin se on muutettuna) artiklan 22 kohdan 4 mukaisesti.

Yleisasiakirja ja edellä esitellyt muutokset ovat liitteenä suuntaviivoissa EKP/2005/17 eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta. EKP:n neuvosto on hyväksynyt muutetut suuntaviivat, ja muutoksia sovelletaan 1.5.2006 alkaen.

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit, jotka ovat suuntaviivojen EKP/2005/2 mukaan hyväksyttäviä mutta jotka eivät täytä edellä esitettyjä kelpoisuusvaatimuksia, hyväksytään siirtymäkauden ajan eli 15.10.2006 saakka.

----------------

EKP:n neuvosto on päättänyt myös, että ranskalaisessa arvopaperistamisessa erillisyhtiön sijasta käytettävän rahaston (FCC:n eli Fonds Commun de Créances:in) liikkeeseen laskemat ykköslistan instrumentit hyväksytään siirtymäkauden ajan eli 30.12.2008 asti.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle