Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Varaga tagatud väärtpaberitega seotud muudatused dokumendis „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon“

13. jaanuar 2006

Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) muudatused dokumendis „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon“ (edaspidi „ülddokumentatsioon“), et selgitada kriteeriume, mille alusel hinnatakse varaga tagatud väärtpaberite kõlblikkust eurosüsteemi laenutehinguteks. Seni ei ole eurosüsteem võlainstrumentide kategooriasse kuuluvate varaga tagatud väärtpaberite suhtes konkreetseid kõlblikkuskriteeriume kohaldanud. Selle asemel on tõlgendatud üldist esimese astme varade kõlblikkuskriteeriumi, mille kohaselt peab võlainstrumentidel olema „fikseeritud, tingimusteta põhisumma“. See nõue ei kehti selliste varaga tagatud väärtpaberite puhul, mille krediidirisk on krediidituletistehingute kaudu eriotstarbelisse finantsettevõttesse üle kantud. Seepärast on muudatuste eesmärgiks teha tagatisvara raamistik läbipaistvamaks, määrates lisaks võlainstrumentide suhtes kohaldatavatele üldistele kriteeriumidele kindlaks täpsed kriteeriumid, mida tuleb täita varaga tagatud väärtpaberite puhul. Lisaks uute kriteeriumite kehtestamisele on ühtlasi otsustatud edaspidi loobuda „fikseeritud, tingimusteta põhisumma“ nõude kohaldamisest varaga tagatud väärtpaberite suhtes. Selle põhjuseks on asjaolu, et varaga tagatud väärtpaberite põhisumma sõltub tavaliselt alusvara tulususest.

Uutes kriteeriumites peetakse silmas järgmist viit aspekti:

  1. Tehingu struktuur. Väärtpaberistamise eriotstarbeline finantsettevõte omandab rahavooge tekitavad varad algatajalt või vahendajalt kooskõlas liikmesriigi õigusaktidega viisil, mida eurosüsteem käsitleb tegeliku müügina, mis kehtib kolmandate isikute suhtes. Sellised varad ei tohi olla kättesaadavad algatajale ja tema võlausaldajatele, kaasa arvatud algataja maksejõuetuse korral.
  2. Varade kogumi koosseis. Rahavooge tekitavad varad ei tohi hõlmata krediidiriskiga seotud väärtpabereid ja samalaadseid nõudeid, mis tulenevad krediidiriski ülekandmisest krediidituletistehingute kaudu.
  3. Väärtpaberirühmade tähtsusjärjekord. Esimesest astmest jäetakse välja võlainstrumendid, mis annavad õigusi põhisumma ja/või intressi osas ja mis on allutatud sama emitendi teiste võlainstrumentide omanike õigustele (või mis on struktureeritud emissioonis allutatud sama emissiooni teistele rühmadele). Rühma (või allrühma) ei loeta sama emissiooni teiste rühmade (või allrühmade) suhtes allutatuks ning seda peetakse „eelistatuks“, kui pärast täitmisele pööramise teate saatmist tehakse sellele rühmale (või allrühmale) kooskõlas emissiooniprospektis sätestatud maksehierarhiaga makseid (põhisumma ja intressi osas) enne teisi rühmi või allrühmi või see on viimane alusvara, mille suhtes täidetakse kahjunõuet.
  4. Emitendi asukohariik. Kõlblikud ei ole varaga tagatud väärtpaberid, mille on välja andnud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) välistes G-10 riikides (praegu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan ja Šveits) asutatud üksused. Nimetatud kriteerium kehtestatakse selleks, et vältida keerukaid õiguslikke olukordi, mis võivad tekkida, kui eurosüsteemil on vaja hinnata, kas tema õigused on selliste riikide seadustega piisavalt kaitstud.
  5. Kõlblikkuse hindamine. Eurosüsteem jätab endale õiguse nõuda asjaomastelt kolmandatelt isikutelt (nt emitendilt, algatajalt või korraldajalt) selgitusi ja/või seaduslikku kinnitust, mida peetakse vajalikuks varaga tagatud väärtpaberite kõlblikkuse hindamiseks. Eespool nimetatud kriteeriume ning erandit „fikseeritud, tingimusteta põhisumma“ nõudest ei kohaldata siiski likviidsete panga võlakirjade suhtes, mis on emiteeritud investeerimisfonde käsitleva direktiivi (85/611/EMÜ, muudetuna) artikli 22 lõike 4 kohaselt.

Kõnealuseid muudatusi sisaldav ülddokumentatsioon on lisa suunisele EKP/2005/17, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta. Muudatusi käsitleva suunise on vastu võtnud EKP nõukogu ning muudatused jõustuvad alates 1. maist 2006.

Varaga tagatud väärtpaberid, mis on kõlblikud kooskõlas suunisega EKP/2005/2, kuid ei vasta eespool osutatud kriteeriumidele, loetakse kõlblikuks üleminekuperioodil kuni 15. oktoobrini 2006.

----------------

Ühtlasi otsustas EKP nõukogu, et esimese astme varade loetellu kuuluvad Prantsusmaa fonds communs de créances (FCC) loetakse kõlblikuks üleminekuperioodil kuni 30. detsembrini 2008.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid