SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Ændring af "Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet: Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer" vedrørende værdipapirer af asset-backed typen

13. januar 2006

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag en række ændringer til teksten i publikationen "Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet: Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer" (normalt benævnt "Dokumentationsgrundlaget") for at præcisere de kriterier, ud fra hvilke belånbarheden af værdipapirer af asset-backed typen, der bruges ved Eurosystemets kreditoperationer, vurderes. Eurosystemet har ikke tidligere anvendt særlige belånbarhedskriterier for værdipapirer af asset-backed typen, som tilhører kategorien gældsinstrumenter. Eurosystemet har i stedet for fortolket det generelle belånbarhedskriterie for liste 1, der fastsætter, at gældsinstrumenter skal have "en fast, ubetinget hovedstol", hvilket udelukker værdipapirer af asset-backed typen, hvor kreditrisikoen er blevet overført til et særligt selskab (special purpose vehicle) ved hjælp af kreditderivater. Teksten er derfor blevet ændret for at gøre de samlede rammer for sikkerhedsstillelse mere gennemsigtige. De kriterier, som værdipapirer af asset-backed typen skal opfylde udover de kriterier, der gælder for gældsinstrumenter i almindelighed, er nu defineret helt præcist. Som følge af indførelsen af de nye kriterier er det også blevet besluttet, at kravet om en "fast, ubetinget hovedstol" ikke længere skal gælde for værdipapirer af asset-backed typen. Det skyldes, at hovedstolen på alle værdipapirer af asset-backed typen normalt afhænger af, hvordan de underliggende aktiver udvikler sig.

De nye kriterier vedrører følgende fem punkter:

  1. Transaktionens struktur. Aktiver, der giver en betalingsstrøm, skal være erhvervet i henhold til loven i et medlemsland fra den oprindelige udsteder eller fra en mellemmand af det særlige selskab til værdipapirisering på en måde, som Eurosystemet betragter som et "egentligt salg", der retligt kan gennemtvinges over for en tredjepart. De må være uden for udstederens og dennes kreditorers dispositionssfære, herunder i tilfælde af udstederens insolvens.
  2. Aktivpuljens sammensætning. Aktivpuljen må ikke indeholde credit-linked notes eller tilsvarende fordringer som følge af kreditoverførelse ved hjælp af kreditderivativer.
  3. Tranchernes rangfølge. Gældsinstrumenter, der giver ret til hovedstolen og/eller renten, og som er efterstillet retten for indehavere af andre gældsinstrumenter fra samme udsteder (eller i en struktureret emission, efterstillet andre trancher af samme emission) er udelukket fra liste 1. En tranche (eller sub-tranche) anses ikke for efterstillet i forhold til andre trancher (eller sub-trancher) af samme emission og er foranstillet, hvis den tranche (eller sub-tranche) – i overensstemmelse med den betalingsrangfølge, som gælder efter indlevering af anmodning om en retlig gennemtvingelse, som angivet i tilbudsdokumentet – modtager betaling (hovedstol og rente) forud for andre trancher eller sub-trancher, eller som den sidste bærer et tab i forhold til de underliggende aktiver.
  4. Udsteders hjemsted. Værdipapirer af asset-backed typen, som er udstedt af enheder i et G10-land, der ikke er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) – på nuværende tidspunkt USA, Canada, Japan og Schweiz – er ikke belånbare. Dette kriterie indføres for at forhindre de ekstra juridiske problemer, der ville opstå, hvis Eurosystemet var nødt til at vurdere, om loven i disse lande i tilstrækkeligt omfang beskyttede Eurosystemets rettigheder.
  5. Belånbarhedsvurderingen. Eurosystemet forbeholder sig ret til at anmode enhver relevant tredjepart (fx udsteder, den oprindelige udsteder eller formidler) om forklaring og/eller retlig bekræftelse på, hvad Eurosystemet anser som nødvendigt for at kunne vurdere belånbarheden af værdipapirer af asset-backed typen.

Det skal dog understreges, at såvel ovenstående kriterier som undtagelsen fra kravet om en "fast, ubetinget hovedstol" ikke gælder for særlige realkreditobligationer, der er udstedt i henhold til kriterierne i artikel 22, stk. 4, i direktivet om investeringsforeninger (85/611/EØF med senere ændringer).

Dokumentationsgrundlaget med ovennævnte ændringer er bilag til retningslinje ECB/2005/17, som ændrer retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer. Den ændrede retningslinje er blevet vedtaget af ECBs styrelsesråd, og ændringerne finder anvendelse fra den 1. maj 2006.

Værdipapirer af asset-backed typen, som er belånbare i henhold til retningslinje ECB/2005/2, men som ikke opfylder ovennævnte kriterier, forbliver belånbare i en overgangsperiode indtil den 15. oktober 2006.

----------------

Styrelsesrådet har endvidere besluttet, at enheder på liste 1, der er udstedt af franske fonds communs de créances (FCC), forbliver belånbare i en overgangsperiode indtil den 30. december 2008.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt