Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Dokumento „Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai" pakeitimai, susiję su turtu užtikrintais vertybiniais popieriais

2006 m. sausio 13 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia dokumento „Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“ (paprastai vadinamo „Bendraisiais dokumentais“) pakeitimus, siekdamas paaiškinti kriterijus, pagal kuriuos vertinamas turtu užtikrintų vertybinių popierių tinkamumas Eurosistemos kredito operacijoms. Anksčiau Eurosistema netaikė konkrečių tinkamumo kriterijų turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, priklausantiems skolos priemonių kategorijai. Ji laikė, kad taikant bendrą pirmojo lygio tinkamo turto kriterijų, nurodantį, kad skolos priemonė turi turėti „fiksuotą, besąlygiškai nustatytą pagrindinę sumą“, į šios kategorijos turtą nepatenka tie turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, su kuriais susijusi kredito rizika yra perkelta į specialios paskirties fondus, naudojant kredito išvestines priemones. Pakeitimai priimti siekiant įkaito sistemą padaryti dar skaidresnę, nustatant konkrečius kriterijus, kuriuos, neskaitant bendrai skolos priemonėms taikomų kriterijų, turi tenkinti turtu užtikrinti vertybiniai popieriai. Įvedus naujus kriterijus, taip pat buvo nuspręsta turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams nebetaikyti reikalavimo turėti „fiksuotą, besąlygiškai nustatytą pagrindinę sumą“. Taip nuspręsta dėl to, kad turtu užtikrintų vertybinių popierių suma paprastai priklauso nuo užtikrinamojo turto generuojamos grąžos.

Naujieji kriterijai susiję su šiais penkiais aspektais:

  1. Sandorio struktūra. Specialios paskirties fondas, atliekantis pavertimą vertybiniais popieriais, pinigų srautus generuojantį turtą turi teisėtai įsigyti iš priminio emitento ar tarpininko pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus tokiu būdu, kurį Eurosistema laiko „tikruoju pardavimu", vykdytinu bet kuris trečiosios šalies atžvilgiu. Šis turtas turi būti neprieinamas pirminiam emitentui ir jo kreditoriams, taip pat ir pirminio emitento nemokumo atveju.
  2. Bendrojo turto struktūra. Pinigų srautus generuojantis turtas neturi susidėti iš su kreditu susietų vekselių ar panašių pretenzijų, atsirandančių pervedus kredito riziką kredito išvestinėmis priemonėmis.
  3. Įsipareigojimų vykdymo pirmenybė. Į pirmojo lygio turto sąrašą neįtraukiamos skolos priemonės, suteikiančios teises į pagrindinę sumą ir (arba) palūkanas, kurios yra antraeilės pagal kitų to paties emitento skolos priemonių savininkų teises (arba struktūrinės emisijos atveju – antraeilės pagal kitas tos pačios emisijos dalis). Dalis (arba subdalis) nelaikoma antraeile tos pačios emisijos kitų dalių (arba subdalių) atžvilgiu ir jai teikiama pirmenybė, jei, pagal mokėjimo vykdymo pirmenybę, taikomą pateikus vykdymo pranešimą, kaip nustatyta pasiūlymo cirkuliare, jos (arba subdalies) apmokėjimas (pagrindine suma arba palūkanomis) yra atliekamas anksčiau negu kitų dalių arba subdalių, arba jei ji paskutinė absorbuoja nuostolius, susijusius su užtikrinamuoju turtu.
  4. Emitento rezidencijos šalis. Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, kuriuos išleido įstaigos, įsteigtos G10 šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (EEE) (šiuo metu tai: Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Japonija ir Šveicarija) nėra tinkami. Šis kriterijus nustatytas siekiant išvengti papildomų teisinių sunkumų, kurie kiltų, jei Eurosistemai reikėtų įvertinti, ar minėtų šalių įstatymai tinkamai gina jos teises.
  5. Tinkamumo įvertinimas. Eurosistema pasilieka teisę reikalauti iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, emitento, pirminio emitento arba tvarkytojo) paaiškinimo ir (arba) teisinio patvirtinimo, kurį ji laiko būtinu turtu užtikrintų vertybinių popierių tinkamumui įvertinti.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad, pagal KIAVPS direktyvos (iš dalies pakeista Direktyva 85/611/EEB) 22 straipsnio 4 dalį, minėti kriterijai netaikomi padengtoms banko obligacijoms.

Bendrieji dokumentai su minėtais pakeitimais yra Gairių ECB/2005/17 iš dalies keičiančių Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų priedas. Iš dalies keičiančias Gaires patvirtino ECB valdančioji taryba. Pakeitimai įsigalios 2006 m. gegužės 1 d.

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, kurie yra tinkami pagal Gaires ECB/2005/2, tačiau neatitinka anksčiau minėtų kriterijų, bus laikomi tinkamais pereinamuoju laikotarpiu iki 2006 m. spalio 15 d.

----------------

Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad Prancūzijos fondų vienetai communs de créances (FCCs), esantys pirmojo lygio turto sąraše, bus laikomi tinkamais pereinamuoju laikotarpiu iki 2008 m. gruodžio 30 d.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai