Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Nowelizacja dokumentu „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu” w odniesieniu do papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach

13 stycznia 2006 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dziś znowelizowaną wersję dokumentu pt.: „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu” (zwanego dalej „Dokumentacją ogólną”). Nowelizacja ma na celu objaśnienie kryteriów oceny, czy papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach kwalifikują się do wykorzystania w operacjach kredytowych Eurosystemu. Dotychczas Eurosystem nie stosował tu szczególnych kryteriów, zaliczając papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach do kategorii instrumentów dłużnych. Na podstawie ogólnego kryterium kwalifikowalności aktywów z listy pierwszej, zgodnie z którym instrumenty dłużne muszą mieć „określony, bezwarunkowy nominał”, nie dopuszczano do wykorzystania w operacjach kredytowych papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach, w których ryzyko kredytowe jest przenoszone na specjalny podmiot emisyjny (ang. special purpose vehicle) przy pomocy kredytowych instrumentów pochodnych. Nowelizacja ma zatem na celu zwiększenie przejrzystości zasad dotyczących zabezpieczeń poprzez określenie - oprócz kryteriów mających zastosowanie do wszystkich instrumentów dłużnych - precyzyjnych kryteriów, które muszą spełniać papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach. W wyniku wprowadzenia nowych kryteriów uznano również, że wymóg posiadania określonego, bezwarunkowego nominału nie będzie miał zastosowania do papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach, gdyż w ich przypadku wartość nominalna zależy zwykle od rentowności aktywów bazowych.

Nowe kryteria dotyczą następujących pięciu aspektów:

  1. Struktura transakcji. Aktywa wywołujące przepływ środków pieniężnych muszą być legalnie nabyte (zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego) od inicjatora lub pośrednika przez specjalny podmiot emisyjny przeprowadzający sekurytyzację w sposób uznawany przez Eurosystem za tzw. prawdziwą sprzedaż, skuteczną w stosunku do osób trzecich. Aktywa te muszą być niedostępne dla inicjatora i jego wierzycieli, także w przypadku niewypłacalności inicjatora.
  2. Skład puli aktywów. W skład aktywów generujących przepływy pieniężne nie mogą wchodzić papiery dłużne indeksowane do zdarzeń kredytowych (ang. credit-linked notes) ani podobne wierzytelności wynikające z przeniesienia ryzyka kredytowego za pomocą kredytowych instrumentów pochodnych.
  3. Hierarchia transz. Z listy pierwszej wyłączone są instrumenty dłużne przyznające prawa do kwoty nominału lub odsetek, które są podporządkowane prawom posiadaczy innych instrumentów dłużnych tego samego emitenta (lub – w ramach emisji strukturalnej – podporządkowane innym transzom tej samej emisji). Daną transzę (subtranszę) uważa się za niepodporządkowaną w stosunku do innych transz (subtransz) tej samej emisji, a tym samym „uprzywilejowaną”, jeśli – zgodnie z określoną w memorandum informacyjnym kolejnością spłaty mającą zastosowanie po doręczeniu oświadczenia o wymagalności – jej nominał i odsetki spłacane są przed innymi transzami (subtranszami) lub transza ta jest ostatnia w kolejności ponoszenia strat związanych z aktywami zabezpieczającymi.
  4. Kraj pochodzenia emitenta. Papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach wyemitowane przez podmioty ustanowione w krajach grupy G-10 spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – obecnie są to Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Szwajcaria – nie są aktywami kwalifikowanymi. Kryterium to wprowadza się w celu uniknięcia komplikacji prawnych w przypadku potrzeby dokonania przez Eurosystem oceny, czy jego prawa są dostatecznie chronione w systemach prawnych tych krajów.
  5. Ocena kwalifikowalności. Eurosystem zastrzega sobie prawo zwracania się do właściwych osób trzecich (takich jak emitent, inicjator czy organizator emisji) o udzielenie wyjaśnień lub potwierdzenie okoliczności prawnych, które uzna za niezbędne dla oceny kwalifikowalności danych papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach.

Należy jednak zauważyć, że powyższe kryteria, a także zwolnienie z wymogu posiadania określonego, bezwarunkowego nominału nie mają zastosowania do obligacji bankowych z pokryciem (ang. covered bank bonds) emitowanych na podstawie art. 22 ust. 4 dyrektywy w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, tzw. dyrektywy UCITS (85/611/EWG z późniejszymi zmianami).

Znowelizowana „Dokumentacja ogólna” uwzględniająca powyższe zmiany stanowi załącznik do wytycznych EBC/2005/17 zmieniających wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu. Znowelizowane wytyczne zostały przyjęte przez Radę Prezesów EBC, a wprowadzone w nich zmiany zaczną obowiązywać od 1 maja 2006 r.

Papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, które kwalifikują się do wykorzystania w operacjach kredytowych Eurosystemu według wytycznych EBC/2005/2, ale nie spełniają powyższych kryteriów, zachowują swój status w okresie przejściowym, który zakończy się 15 października 2006 r.

----------------

Rada Prezesów postanowiła również, że jednostki francuskich fonds communs de créances (FCC) znajdujące się na liście pierwszej zachowają status aktywów kwalifikowanych w okresie przejściowym, który zakończy się 30 grudnia 2008 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami