Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Grozījumi dokumentā „Monetārās politikas īstenošana euro zonā. Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija” attiecībā uz vērtspapīriem, kas nodrošināti ar aktīviem

2006. gada 13. janvārī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē grozījumus dokumentā „Monetārās politikas īstenošana euro zonā. Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija” (dēvēts par „Vispārējo dokumentāciju”), lai precizētu kritērijus, pēc kuriem tiek vērtēta ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atbilstība izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Agrāk Eurosistēma nepiemēroja īpašus atbilstības kritērijus ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas ietilpst parāda vērtspapīru kategorijā. Tā vietā Eurosistēma uzskatījusi, ka vispārējais pirmā līmeņa atbilstības kritērijs, kas nosaka, ka parāda vērtspapīriem jābūt „ar fiksētu beznosacījuma pamatsummu”, izslēdz tos ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus, kuros kredītrisks ir nodots īpašai instrumentsabiedrībai, izmantojot kredītu atvasinātos instrumentus. Tāpēc ieviesti grozījumi, lai palielinātu nodrošinājuma struktūras vispārējo caurredzamību, nosakot precīzus kritērijus ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem papildus tiem kritērijiem, kas attiecas uz parāda vērtspapīriem kopumā. Ieviešot jaunos kritērijus arī tika nolemts, ka uz vērtspapīriem, kas nodrošināti ar aktīviem, vairs neattieksies prasība par "fiksētu beznosacījuma pamatsummu". Tas ir tādēļ, ka visu ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru pamatsumma parasti ir atkarīga no pamatā esošo aktīvu pārmaiņām.

Jaunie kritēriji attiecas uz šādiem pieciem aspektiem:

  1. Darījuma struktūra. Pārvēršanā vērtspapīros iesaistītā instrumentsabiedrība ir likumīgi saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem iegādājusies naudas plūsmu radošos aktīvus no iniciatora vai starpnieka veidā, kuru Eurosistēma uzskata par visām trešajām pusēm saistošu „aktīvu pārvēršanu vērtspapīros, tos pārdodot”. Tie nedrīkst būt pieejami iniciatoram un viņa kreditoriem, t.sk., iniciatora maksātnespējas gadījumā.
  2. Aktīvu kopuma sastāvs. Naudas plūsmu radošie aktīvi nedrīkst sastāvēt no ar aizdevumiem saistītām parādzīmēm vai līdzīgām prasībām, kas radušās, nododot kredītrisku ar kredītu atvasināto instrumentu palīdzību.
  3. Tranšu klasifikācija pēc ranga. Pirmajā līmenī neiekļauj parāda instrumentus, kas dod tiesības uz pamatsummu un/vai procentiem, kas pakārtoti tā paša emitenta citu parāda instrumentu turētāju tiesībām (vai strukturētas emisijas gadījumā pakārtoti tās pašas emisijas citām tranšām). Tranšu (vai apakštranšu) uzskata par nepakārtotu attiecībā pret citām tās pašas emisijas tranšām (vai apakštranšām) un tā ir „ar augstāku rangu”, ja saskaņā ar prospektā izklāstīto maksājumu prioritāti, ko pielāgo pēc izpildes paziņojuma saņemšanas, šī tranša (vai apakštranša) maksājumu (pamatsummu un procentus) saņem pirms citām tranšām vai citām apakštranšām, vai arī tā pēdējā cieš zaudējumus saistībā ar pamatā esošajiem aktīviem.
  4. Emitenta mītnes valsts. Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, ko emitējuši uzņēmumi 10 valstu grupas (G10) valstīs, kuras neietilpst Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) – pašlaik Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Japāna, Šveice – nav atbilstīgi. Šis kritērijs ir ieviests, lai izvairītos no papildu juridiskajiem sarežģījumiem, kas rastos, ja Eurosistēmai vajadzētu novērtēt, vai šādu valstu tiesību aktos tās tiesības ir bijušas pietiekami aizsargātas.
  5. Atbilstības novērtējums. Eurosistēma patur tiesības pieprasīt visām attiecīgajām trešajām personām (piemēram, emitentam, iniciatoram vai organizatoram) precizējumus un/vai juridiskus apstiprinājumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai novērtētu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atbilstību.

Taču jāņem vērā, ka iepriekš minētie kritēriji un „fiksētas beznosacījuma pamatsummas” prasības izņēmums neattiecas uz nodrošinātām banku obligācijām, kas emitētas saskaņā ar PVKIU Direktīvas (85/611/EEK, ar grozījumiem) 22. panta 4. punktu.

Vispārējā dokumentācija ar jaunajiem grozījumiem ir pievienota kā pielikums Pamatnostādnei ECB/2005/17, ar kuru izdarīti grozījumi Pamatnostādnē ECB/2000/7 par monetārās politikas instrumentiem un procedūrām Eurosistēmā. ECB Padome ir pieņēmusi pamatnostādni, ar kuru izdarīti grozījumi, un grozījumi stāsies spēkā 2006. gada 1. maijā.

Saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2005/2 atbilstīgie ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, turpina būt atbilstīgi pārejas laikā līdz 2006. gada 15. oktobrim.

----------------

Padome arī pieņēmusi lēmumu, ka Francijas fonds communs de créances (FCCs) vienības pirmā līmeņa sarakstā saglabās atbilstību uz pārejas laiku līdz 2008. gada 30. decembrim.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem