Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zmeny a doplnenia k dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ týkajúce sa cenných papierov krytých aktívami

13. januára 2006

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejňuje znenie zmien a doplnení k dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ (ďalej len „všeobecná dokumentácia“) s cieľom objasniť kritériá, na základe ktorých sa hodnotí akceptovateľnosť cenných papierov krytých aktívami v úverových obchodoch Eurosystému. Eurosystém v minulosti neuplatňoval konkrétne kritériá akceptovateľnosti v prípade cenných papierov krytých aktívami zaradených do kategórie dlhových nástrojov. Namiesto toho používal výklad kritéria akceptovateľnosti aktív prvého stupňa (t. j. že dlhové nástroje musia mať „pevne stanovenú výšku istiny, neviazanú na nijaké podmienky“), ktorý vylučuje tie cenné papiere kryté aktívami, pri ktorých bolo úverové riziko prenesené prostredníctvom úverových derivátov na osobitné účelové subjekty. Účelom týchto zmien a doplnení je zvýšiť celkovú transparentnosť kolaterálového rámca stanovením presných podmienok, ktoré musia cenné papiere kryté aktívami spĺňať popri kritériách týkajúcich sa dlhových nástrojov vo všeobecnosti. V dôsledku zavedenia nových kritérií bolo zároveň rozhodnuté, že podmienka „pevne stanovenej výšky istiny, neviazanej na nijaké podmienky“ sa na cenné papiere kryté aktívami už nebude vzťahovať. Dôvodom je skutočnosť, že výška istiny všetkých cenných papierov krytých aktívami zvyčajne závisí od vývoja podkladových aktív.

Nové kritériá sa týkajú piatich aspektov:

  1. Štruktúra transakcie. Aktíva vytvárajúce tok hotovosti musia byť zákonne nadobudnuté od pôvodcu alebo sprostredkovateľa subjektom osobitne určeným na účely sekuritizácie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu spôsobom, ktorý Eurosystém považuje za „skutočný predaj“, ktorý je vynútiteľný voči ktorejkoľvek tretej osobe. Aktíva musia byť mimo dosahu pôvodcu a jeho veriteľov vrátane prípadov platobnej neschopnosti pôvodcu.
  2. Zloženie skupiny aktív. Aktíva vytvárajúce tok hotovosti nesmú pozostávať z úverových dlhopisov („credit-linked notes“) ani podobných pohľadávok, ktoré sú výsledkom prevodu úverového rizika prostredníctvom úverových derivátov.
  3. Nadriadenosť tranží. Dlhové nástroje priznávajúce práva na istinu a/alebo úrok, ktoré sú podriadené právam držiteľov iných dlhových nástrojov toho istého emitenta (alebo ktoré sú v rámci štruktúrovanej emisie podriadené ostatným tranžiam tej istej emisie), sú z aktív prvého stupňa vylúčené. Tranža (alebo čiastočná tranža) sa nepovažuje za podriadenú ostatným tranžiam (alebo čiastočným tranžiam) tej istej emisie a je „nadriadenou“ tranžou, ak sa táto tranža (alebo čiastočná tranža) – v súlade s platným poradím splácania po doručení výzvy na zaplatenie v zmysle ponukového obežníka – splatí (istina a úrok) prednostne pred ostatnými tranžami alebo ostatnými čiastočnými tranžami, alebo pokiaľ je poslednou, voči ktorej sa započítavajú straty v súvislosti s podkladovými aktívami.
  4. Sídlo emitenta. Cenné papiere kryté aktívami emitované subjektmi so sídlom v krajinách G10, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – v súčasnosti ide o Spojené štáty, Kanadu, Japonsko a Švajčiarsko - nie sú akceptovateľné. Táto podmienka bola stanovená s cieľom predísť ďalším právnym komplikáciám, ktoré by mohli nastať v prípade, že by Eurosystém musel posudzovať, či zákony uvedených krajín dostatočne chránia jeho práva.
  5. Hodnotenie akceptovateľnosti. Eurosystém si vyhradzuje právo požadovať od ktorejkoľvek príslušnej tretej osoby (ako je napr. emitent, pôvodca alebo obstarávateľ vydania emisie) vysvetlenie a/alebo právne potvrdenie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie akceptovateľnosti cenných papierov krytých aktívami.

Horeuvedené podmienky ani výnimka z požiadavky „pevne stanovenej výšky istiny, neviazanej na nijaké podmienky“ však neplatia pre kryté bankové dlhopisy vydané v súlade s článkom 22 ods. 4 smernice PKIPCP (85/611/EHS v znení neskorších zmien a doplnení).

Všeobecná dokumentácia v znení horeuvedených zmien a doplnení je prílohou usmernenia ECB/2005/17, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému. Upravujúce usmernenie schválila Rada guvernérov ECB a zmeny a doplnenia vstupujú do platnosti 1. mája 2006.

Cenné papiere kryté aktívami, ktoré sú akceptovateľné podľa usmernenia ECB/2005/2, ale nespĺňajú horeuvedené kritériá, zostanú akceptovateľnými počas prechodného obdobia do 15. októbra 2006.

----------------

Rada guvernérov zároveň rozhodla, že podielové listy francúzskych fonds communs de créances (FCC) zaradené do zoznamu aktív prvého stupňa zostanú akceptovateľné počas prechodného obdobia do 30. decembra 2008.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá