Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Novelizace dokumentu „Provádění měnové politiky v eurozóně: Obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému“ v souvislosti s cennými papíry zajištěnými aktivy

13. ledna 2006

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila novelu dokumentu „Provádění měnové politiky v eurozóně: Obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému“ (dále jen „obecná dokumentace“). Cílem této novelizace je vymezit kritéria, na základě kterých se posuzuje způsobilost aktivy zajištěných cenných papírů pro použití při úvěrových operacích Eurosystému. V minulosti Eurosystém neuplatňoval specifická kritéria pro způsobilost cenných papírů zajištěných aktivy, které spadají do kategorie dluhových nástrojů. Namísto toho interpretoval obecné kritérium pro způsobilost aktiv řádu 1, které stanoví, že se musí jednat o dluhové nástroje, které znějí na „pevně a bezpodmínečně stanovenou částku jistiny“, a nepřijímal tak ty aktivy zajištěné cenné papíry, u nichž bylo úvěrové riziko pomocí úvěrových derivátů převedeno na zvláštní společnost. Cílem novely tedy je zvýšit celkovou transparentnost rámce pro zajištění tím, že vymezí přesná kritéria, která musí cenné papíry zajištěné aktivy splňovat navíc vedle kritérií vztahujících se na dluhové nástroje obecně. V důsledku zavedení nových kritérií bylo také rozhodnuto, že požadavek na „pevně a bezpodmínečně stanovenou částku jistiny“ se na aktivy zajištěné cenné papíry již nebude vztahovat, jelikož výše jistiny u všech cenných papírů zajištěných aktivy obvykle závisí na výnosnosti podkladových aktiv.

Nová kritéria se vztahují na následujících pět aspektů:

  1. Struktura transakce. Aktiva vytvářející peněžní toky musí být taková aktiva, která zvláštní subjekt pro sekuritizaci právně nabyl od původce aktiv („originator“) či od zprostředkovatele v souladu s právními předpisy členského státu způsobem, který Eurosystém považuje za „skutečný prodej“, jenž je vynutitelný vůči jakékoli třetí osobě. Taková aktiva nesmí být dostupná pro původce aktiv ani jeho věřitele, a to i v případě úpadku původce aktiv.
  2. Složení souboru aktiv. Aktiva vytvářející peněžní toky nesmějí sestávat z úvěrových dluhopisů („credit-linked notes“) nebo z obdobných pohledávek, jež vyplývají z přesunů úvěrového rizika pomocí úvěrových derivátů.
  3. Hierarchie tranší. Dluhové nástroje zakládající práva k jistině nebo úroku, která jsou podřízena právům držitelů jiných dluhových nástrojů téhož emitenta (nebo která jsou v rámci strukturované emise podřízena jiným tranším téže emise), jsou z řádu 1 vyloučeny. Tranše (nebo dílčí tranše) se nepovažuje za podřízenou jiným tranším (nebo dílčím tranším) téže emise, a je tedy tranší „nadřízenou“, pokud je tato tranše (nebo dílčí tranše) – podle příslušného pořadí přednosti pro splácení ve smyslu nabídkového dokumentu, jež se uplatňuje po doručení výzvy k předčasnému splacení („enforcement notice“) – splacena (a to co do úroku i jistiny) předtím, než jsou splaceny ostatní tranše či dílčí tranše, anebo pokud jako poslední ponese ztráty související s podkladovými aktivy.
  4. Země, ve které je emitent rezidentem. Cenné papíry zajištěné aktivy vydané subjekty, které jsou usazeny v těch zemích skupiny G10, jež nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP) – v současnosti se jedná o Spojené státy, Kanadu, Japonsko a Švýcarsko – nejsou způsobilé. Toto kritérium se zavádí, aby se předešlo složitému právnímu posuzování, které by bylo nezbytné, kdyby Eurosystém musel vyhodnocovat, zda jeho práva jsou dostatečně chráněna právními řády těchto zemí.
  5. Posouzení způsobilosti. Eurosystém si vyhrazuje právo vyžadovat od relevantní třetí osoby (např. emitenta, původce aktiv nebo organizátora sekuritizace („arranger“)) jakákoli vysvětlení nebo právní potvrzení, která pro posouzení způsobilosti cenných papírů zajištěných aktivy považuje za nezbytná.

Je však třeba poznamenat, že výše uvedená kritéria ani výjimka z požadavku na „pevně a bezpodmínečně stanovenou částku jistiny“ se nevztahují na zajištěné bankovní dluhopisy vydané v souladu s čl. 22 odst. 4 směrnice o SKIPCP (85/611/EHS v platném znění).

Obecná dokumentace včetně výše popsané novelizace je přílohou k obecným zásadám ECB/2005/17, které upravují obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému. Novelizační obecné zásady byly přijaty Radou guvernérů ECB a nová úprava bude účinná od 1. května 2006.

Cenné papíry zajištěné aktivy, které jsou způsobilé podle obecných zásad ECB/2005/2, avšak nesplňují výše uvedená kritéria, zůstanou způsobilé po přechodné období, které skončí 15. října 2006.

----------------

Rada guvernérů také rozhodla, že podílové listy ve francouzských fonds communs de créances (FCC), které jsou zahrnuty do seznamu aktiv řádu 1, zůstanou způsobilé po přechodné období, které skončí 30. prosince 2009.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média