Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (Utöver räntebeslut)

November

Marknadsoperationer

Eurosystemets svar på Europeiska kommissionens offentliga samråd om reglering av index

Den 8 november 2012 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar på Europeiska kommissionens offentliga samråd om reglering av index som syftar till att bedöma om ytterligare reglering behövs vid produktion och översyn av index som tjänar som riktmärken. Eurosystemets svar finns på ECB:s webbplats.

Gemensam minimitröskel för acceptans av kreditfordringar som säkerhet

Den 9 november 2012 beslutade ECB-rådet att senarelägga införandet av en gemensam minimitröskel för acceptans av kreditfordringar som säkerhet. Detta som en följd av beslutet av den 15 juni 2012 att avbryta förberedelserna för CCBM2-projektet (Collateral Central Bank Management) i dess nuvarande form.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Ändring av listan över godkända länkar mellan system för värdepappersavveckling

Den 8 november 2012 beslutade ECB-rådet att länkarna från Iberclear SCLV, det spanska värdepappersavvecklingssystemet, till Monte Titoli, Euroclear France and Euroclear Nederland ska tas bort från listan över länkar som är godkända för användning i Eurosystemets kredittransaktioner eftersom Eurosystemets godtagbara värdepapper inte längre hanteras via dem. Den uppdaterade listan över värdepappersavvecklingssystem, direkta länkar och relälänkar som är godkända för Eurosystemets kredittransaktioner finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets deltagande i globala samarbetsarrangemanget för övervakning för två centrala motparter i Storbritannien

Den 15 november 2012 godkände ECB-rådet två samarbetsarrangemang för övervakning av två centrala motparter i Storbritannien med betydande gränsöverskridande riskeffekter, nämligen ICE Clear Europe’s OTC-clearingtjänst för CDS-papper (ICE Clear Europe CDS) och LCH.Clearnet Ltd’s OTC-clearingtjänst för ränteswappar (SwapClear). Dessa arrangemang är i linje med Responsibility E i principerna för finansmarknadernas infrastruktur som antogs i april 2012 av kommittén för clearing- och regleringssystem (CPSS) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO). Där krävs att centralbanker, marknadsreglerare och andra myndigheter samarbetar för att främja säkerheten och effektiviteten i finansmarmarknadsinfrastrukturerna. Detta innebär främst tillhandahållande av ömsesidigt stöd vid genomförandet av deras respektive uppdrag, främjande av övergripande reglering, översyn och tillsyn av finansmarknadsinfrastrukturer och upprättande av en mekanism som gör det möjligt att flera myndigheters ansvar kan uppfyllas effektivt med hänsyn till deras stadgeenliga ansvar, finansmarknadsinfrastrukturernas systemvikt i respektive jurisdiktion, finansmarknadsinfrastrukturernas sammanlagde riskprofil och dess deltagare. Vad gäller ICE Clear Europe CDS och SwapClear har Storbritanniens Financial Services Authority, i sin roll som nuvarande övervakare, uppmanat de myndigheter som anses behöriga att delta i den gemensamma översynen och ECB, som representant för Eurosystemet och utgivare av euro, att slutföra dessa arrangemang.

Target2-värdepappersprogrammet

Den 21 november 2012 granskade ECB-rådet läget för programmet för Target2-värdepapper och godkände ett reviderat användarkravsdokument. Mer information kommer att lämnas på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Årlig översikt över finansiell stabilitet, december 2012

Den 21 november 2012 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – December 2012”. Denna publikation ger en översikt över de viktigaste källorna till risker och sårbarheter för euroområdets finanssystem och ger en omfattande bedömning av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera negativa störningar. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats under mitten av december 2012.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om informationsfrihet i Irland

Den 19 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/76 på begäran av Irlands minister för offentliga utgifter och reformer.

ECB-yttrande om ett förslag från kommissionen som ändrar förordning (EG) nr 2214/96 om delindex i det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP): överföring och spridning av HIKP:s delindex vad gäller upprättande av harmoniserade index över konsumentpriser vid fasta skattesatser och om ett förslag för en förordning från kommissionen för implementering av rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex, samt upprättande av prisindex för egnahem.

Den 19 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/77 på begäran av Europeiska kommissionen.

ECB-yttrande om öppna marknadstransaktioner och stående faciliteter i Rumänien

Den 23 oktober 2012, antog ECB-rådet yttrande CON/2012/78, på begäran av Banca Naţională a României.

ECB-yttrande om finanspolitiska regler och betalningsansvar för bankkonton och budgetorganisationers betalningar i Bulgarien

Den 24 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/79 på begäran av Bulgariens finansministerium.

ECB-yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka

Den 29 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/80 på begäran av Latvijas Banka.

ECB-yttrande om utdelning av vinst från Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique till belgiska staten

Den 29 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/81 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde den belgiska finansministern.

ECB-yttrande om kontroll av kontanter i Tyskland

Den 30 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/82 på begäran av Deutsche Bundesbank.

ECB-yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Slovakien

Den 31 oktober 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/83 på begäran av finansministeriet i Slovakien.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om Europeisk statistik

Den 6 november 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/84 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB-yttrande om den cypriotiska regeringens garantier för kreditinstitut 

Den 6 november 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/85 på begäran av finansministeriet i Cypern.

ECB:s yttrande om Banco de Portugals löner till anställda och budget

Den 9 november 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/86 på begäran av portugisiska parlamentets ordförande.

ECB-yttrande om stavningen av den gemensamma valutan på lettiska

Den 13 november 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/87 på begäran av Lettlands justitieministerium.

ECB-yttrande om tyska stabiliseringsåtgärder avseende finansmarknaden

Den 14 november 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/88 på begäran av tyska federala finansministeriet.

ECB-yttrande om eurosedlar och euromynt samt ändringar av stadgan för Banco de España

Den 15 november 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/89 på begäran av Banco de España.

ECB-yttrande om ändringar av ramverket för rekapitalisering av kreditinstitut

Den 16 november 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/90 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB-yttrande om en polsk stabiliseringsfond för banker

Den 19 november 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/91 på begäran av Polens finansminister.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media