Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2012

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen indeksien sääntelystä

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.11.2012 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission julkiseen kuulemiseen indeksien sääntelystä. Komissio tukeutuu kuulemisen tuloksiin arvioidessaan, onko tarpeen säännellä tarkemmin viiteindeksien tuottamista ja hallintaa. Eurojärjestelmän vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Yhteinen minimikoko vakuuskelpoisille lainasaamisille

EKP:n neuvosto päätti 9.11.2012 siirtää yhteisen minimikoon asettamista vakuuskelpoisille lainasaamisille ilmoitettuaan 15.6.2012, että keskuspankkien yhteistä vakuushallintahanketta ei jatkettaisi silloisessa muodossaan.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Arvopaperien selvitysjärjestelmien väliset linkit

EKP:n neuvosto päätti 8.11.2012 poistaa eurojärjestelmän luotto-operaatioiden yhteydessä hyväksyttävien arvopaperien selvitysjärjestelmien välisten linkkien listalta espanjalaisen Iberclear SCLV:n linkit Monte Titoliin, Euroclear Franceen ja Euroclear Nederlandiin, sillä näitä linkkejä ei enää käytetä vakuuskelpoisten omaisuuserien käsittelyssä. Päivitetty lista eurojärjestelmän luotto-operaatioiden yhteydessä hyväksyttävistä arvopaperien selvitysjärjestelmistä sekä näiden järjestelmien välisistä hyväksytyistä suorista ja ketjutetuista linkeistä on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän osallistuminen kahden Isossa-Britanniassa sijaitsevan vastapuolen yhteisvalvontajärjestelyihin

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.11.2012 kahta Isossa-Britanniassa sijaitsevaa keskusvastapuolta koskevat yhteisvalvontajärjestelyt. Molemmissa tapauksissa (ICE Clear Europen OTC-luottoriskinvaihtosopimusten selvityspalvelu ICE Clear Europe CDS ja LCH.Clearnet Ltd:n OTC-korkoswap-selvityspalvelu SwapClear) toimintaan liittyy merkittäviä kansainvälisiä riskejä. Järjestelyn avulla noudatetaan CPSS-IOSCOn huhtikuussa 2012 rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureille laatimissa periaatteissa esitettyä vaatimusta (E), jonka mukaan keskuspankkien, markkinoiden sääntelijöiden ja muiden toimivaltaisten viranomaisten tulee edistää rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurien turvallisuutta ja tehokkuutta yhteistyössä. Niiden tulee tukea toisiaan tehtäviensä suorittamisessa, edistää rahoitusmarkkinainfrastruktuurien kattavaa sääntelyä, valvontaa ja yleisvalvontaa sekä luoda mekanismi, jonka myötä eri viranomaiset voivat täyttää velvollisuutensa tehokkaasti ja jossa otetaan huomioon viranomaisten lakisääteiset velvoitteet sekä eri alueiden rahoitusmarkkinainfrastruktuurien toimijat, kattava riskiprofiili ja merkitys järjestelmäriskin kannalta. ICE Clear Europe CDS:n ja SwapClearin tapauksessa nykyinen valvoja Financial Services Authority (rahoitustarkastuksesta vastaava Ison-Britannian viranomainen) oli pyytänyt asianosaisiksi todettuja viranomaisia osallistumaan järjestelyihin. EKP kutsuttiin mukaan yhteisvalvontaan eurojärjestelmän edustajana ja euron liikkeeseenlaskijakeskuspankkina.

Target2-Securities

EKP:n neuvosto tarkasteli 21.11.2012 TARGET2-Securities-ohjelman edistymistä ja hyväksyi tarkistetut käyttäjävaatimukset. Lisätietoja julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – joulukuu 2012

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.11.2012 julkaistavaksi joulukuun 2012 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – December 2012”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti sen kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joulukuun 2012 puoliväliin mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto tiedonsaantioikeudesta Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 19.10.2012 Irlannin julkisen sektorin ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2012/76.

EKP:n lausunto ehdotuksesta komission asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä: YKHI:en alaindeksien ilmoittaminen ja levittäminen, annetun asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin käyttöönoton osalta sekä ehdotuksesta komission asetukseksi yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä koskien omistusasuntojen hintaindeksien perustamista (CON/2012/77)

EKP:n neuvosto antoi 19.10.2012 Euroopan komission pyynnöstä lausunnon CON/2012/77.

EKP:n lausunto avomarkkinaoperaatioista ja maksuvalmiusjärjestelmistä Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 23.10.2012 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/78.

EKP:n lausunto finanssipoliittisista säännöistä sekä budjettijärjestöjen pankkitilien ja maksujen hoidosta Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 24.10.2012 Bulgarian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/79.

EKP:n lausunto muutoksista Latvijas Bankaa koskevaan lakiin

EKP:n neuvosto antoi 29.10.2012 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/80.

EKP:n lausunto Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen ja Belgian valtion välisestä voitonjaosta

EKP:n neuvosto antoi 29.10.2012 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministerin puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2012/81.

EKP:n lausunto käteisrahan tarkastamisesta Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 30.10.2012 Saksan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/82.

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 31.10.2012 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/83.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 6.11.2012 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2012/84.

EKP:n lausunto Kyproksen valtion takauksista luottolaitoksille

EKP:n neuvosto antoi 6.11.2012 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/85.

EKP:n lausunto Banco de Portugalin henkilöstön palkkioista ja budjetista

EKP:n neuvosto antoi 9.11.2012 Portugalin parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2012/86.

EKP:n lausunto yhteisen rahan nimen latviankielisestä kirjoitusasusta

EKP:n neuvosto antoi 13.11.2012 Latvian oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/87.

EKP:n lausunto toimista finanssimarkkinoiden vakauttamiseksi Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 14.11.2012 Saksan liittovaltion valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/88.

EKP:n lausunto euroseteleistä ja -kolikoista sekä muutoksista Banco de Españan perussääntöön

EKP:n neuvosto antoi 15.11.2012 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/89.

EKP:n lausunto luottolaitosten pääomapohjan vahvistamista koskevan järjestelmän muutoksista Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 16.11.2012 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/90.

EKP:n lausunto pankkien vakauttamisrahastosta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 19.11.2012 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2012/91.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle