Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2012

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi vastus seoses Euroopa Komisjoni avaliku aruteluga indeksite reguleerimise üle

8. novembril 2012 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse Euroopa Komisjoni avalikule arutelule indeksite reguleerimise üle, mille eesmärk on hinnata, kas võrdlusalusena kasutatavate indeksite koostamise ja haldamise täiendav reguleerimine on vajalik. Eurosüsteemi vastus on kättesaadav EKP veebilehel.

Ühtne miinimumlävi krediidinõuete aktsepteerimiseks tagatisena

15. juunil 2012 otsustas EKP nõukogu lõpetada keskpankadevahelise tagatiste haldamise süsteemi (CCBM2) projekti ettevalmistused praegusel kujul. Sellest lähtudes otsustas EKP nõukogu 9. novembril 2012 edasi lükata ühtse miinimumläve kehtestamise krediidinõuete aktsepteerimiseks tagatisena.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Muudatused väärtpaberiarveldussüsteemide vaheliste kõlblike ühenduste loetelus

8. novembril 2012 otsustas EKP nõukogu, et Hispaania väärtpaberiarveldussüsteemi Iberclear SCLV ühendus süsteemidega Monte Titoli, Euroclear France ja Euroclear Nederland kustutatakse eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblike ühenduste loetelust, sest nende ühenduste kaudu enam eurosüsteemi kõlblike varadega ei kaubelda. Väärtpaberiarveldussüsteemide ning eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblike otse- ja kaudühenduste ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Eurosüsteemi osalus üleilmses järelevaatamise koostöökokkuleppes seoses Ühendkuningriigis asutatud kahe keskse osapoolega

15. novembril 2012 kiitis EKP nõukogu heaks kaks järelevaatamise koostöökokkulepet seoses kahe Ühendkuningriigis asuva keskse osapoolega, keda mõjutavad märkimisväärsed piiriülesed riskid. Osapoolteks on ICE Clear Europe’i börsiväliste krediidiriski vahetustehingute kliiringuteenus (ICE Clear Europe CDS) ja LHC.Clearnet Ltd börsiväliste intressimäära vahetustehingute kliiringuteenus (SwapClear). Kokkulepped on kooskõlas makse- ja arveldussüsteemide komitee (CPSS) ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) poolt 2012. aasta aprillis vastu võetud finantsturgude infrastruktuuride põhimõtete vastutusvaldkonnaga E, milles nähakse ette, et keskpangad, turgude reguleerijad ja muud asjaomased ametiasutused peavad tegema koostööd, et edendada finantsturgude infrastruktuuride turvalisust ja tõhusust. Koostöö hõlmab eelkõige vastastikust tuge asjaomaste volituste täitmisel, finantsturgude infrastruktuuride laiaulatusliku reguleerimise, järelevalve ja järelevaatamise edendamist ning sellise mehhanismi sisseseadmist, milles eri organid saavad oma ülesandeid täita tõhusalt ja tulemuslikult, võttes arvesse oma põhikirjajärgseid kohustusi, vastava jurisdiktsiooni alla kuuluvate finantsturgude infrastruktuuride süsteemset tähtsust ning nende terviklikku riskiprofiili ja osapooli. ICE Clear Europe CDS’i ja SwapClear’i puhul kutsus Ühendkuningriigi finantsinspektsioon asjakohaseid koostöökokkuleppeid sõlmima sellistes lepetes osalemiseks kõlblikke organeid, sealhulgas EKPd, kes esindab euro keskpangana eurosüsteemi.

TARGET2-väärtpaberite projekt

21. novembril 2012 hindas EKP nõukogu edusamme TARGET2-väärtpaberite projekti (T2S) tegevuses ning kiitis heaks kasutajanõuete dokumendi uue versiooni. Täpsem teave avaldatakse EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – detsember 2012

21. novembril 2012 andis EKP nõukogu loa avaldada 2012. aasta detsembri finantsstabiilsuse ülevaade („Financial Stability Review – December 2012”), milles vaadeldakse peamisi finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid tegureid ja süsteemi nõrku külgi ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust toime tulla negatiivsete muutustega. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 2012. aasta detsembri keskel.

Õigusaktid

EKP arvamus teabevabaduse kohta Iirimaal

19. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Iiri valitsussektori kulude ja reformide ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2012/76.

Arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad komisjoni määrust, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta: THHI osaindeksite edastamine ja levitamine) seoses konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeksite kehtestamisega, ja komisjoni määrust, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi loomisega

19. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Euroopa Komisjoni taotlusel vastu arvamuse CON/2012/77.

EKP arvamus avaturuoperatsioonide ja püsivõimaluste kohta Rumeenias

23. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/78.

EKP arvamus eelarvereeglite, pangakontode teenuste ja eelarveasutuste maksete kohta Bulgaarias

24. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/79.

EKP arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta

29. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Läti keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/80.

Arvamus kasumi jaotuse kohta Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique’i ja Belgia riigi vahel

29. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/81.

EKP arvamus sularaha kontrollimise kohta Saksamaal

30. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Saksamaa keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/82.

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Slovakkias

31. oktoobril 2012 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/83.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta

6. novembril 2012 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2012/84.

EKP arvamus krediidiasutustele antavate riigigarantiide kohta Küprosel

6. novembril 2012 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/85.

EKP arvamus Banco de Portugal’i töötasude ja eelarve kohta

9. novembril 2012 võttis EKP nõukogu Portugali parlamendi esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2012/86.

EKP arvamus ühisraha kirjaviisi kohta läti keeles

13. novembril 2012 võttis EKP nõukogu Läti justiitsministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/87.

EKP arvamus finantsturu stabiliseerimismeetmete kohta Saksamaal

14. novembril 2012 võttis EKP nõukogu Saksamaa Föderaalse Rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/88.

EKP arvamus euro pangatähtede ja müntide ning Banco de España seaduse muutmise kohta

15. novembril 2012 võttis EKP nõukogu Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/89.

EKP arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise raamistiku muutmise kohta Kreekas

16. novembril 2012 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2012/90.

EKP arvamus pankade stabiliseerimisfondi kohta Poolas

19. novembril 2012 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2012/91.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid