Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2012. gada novembris

Tirgus operācijas

Eurosistēmas atbilde uz Eiropas Komisijas sabiedrisko apspriešanos par indeksu regulējumu

2012. gada 8. novembrī Padome apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz Eiropas Komisijas sabiedrisko apspriešanos par indeksu regulējumu, kuras mērķis ir izvērtēt, vai nepieciešams turpmāks regulējums saistībā ar indeksu, kurus izmanto kā etalonus, sagatavošanu un pārvaldību. Eurosistēmas atbilde pieejama ECB interneta vietnē.

Vienots minimālā apjoma slieksnis kredītprasībām, ko pieņem kā nodrošinājumu

Padome 2012. gada 9. novembrī sakarā ar tās 2012. gada 15. jūnija lēmumu pārtraukt sagatavošanās darbus saistībā ar Centrālo banku nodrošinājuma pārvaldības (CCBM2) projektu tā pašreizējā formā nolēma atlikt vienota minimālā apjoma sliekšņa ieviešanu kredītprasībām, ko pieņem kā nodrošinājumu.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Atbilstošo saikņu starp vērtspapīru norēķinu sistēmām saraksta pārmaiņas

Padome 2012. gada 8. novembrī nolēma, ka saiknes no Spānijas vērtspapīru norēķinu sistēmas "Iberclear SCLV" uz "Monte Titoli", "Euroclear France" un "Euroclear Nederland" tiks svītrotas no izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās atbilstošo saikņu saraksta, jo šīs saiknes vairs netiek izmantotas darījumiem ar Eurosistēmas atbilstošiem aktīviem. Izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās atbilstošo vērtspapīru norēķinu sistēmu, tiešo saikņu un daudzpusējo saikņu aktualizēts saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas dalība divu Lielbritānijā reģistrētu centrālo darījuma partneru uz sadarbību balstītas globālās pārraudzības mehānismā

Padome 2012. gada 15. novembrī apstiprināja divus pārraudzības mehānismus, kas paredzēti divu Lielbritānijas centrālo darījuma partneru, kuri saistīti ar būtisku pārrobežu risku, proti, klīringa centra "ICE Clear Europe" ārpusbiržas kredītriska mijmaiņas darījumu klīringa pakalpojumu sniedzēja ("ICE Clear Europe CDS") un klīringa centra "LCH.Clearnet Ltd" ārpusbiržas procentu likmju mijmaiņas darījumu klīringa pakalpojumu sniedzēja ("SwapClear") uz sadarbību balstītai pārraudzībai. Šie pārraudzības mehānismi izveidoti atbilstoši CPSS-IOSCO 2012. gada aprīlī pieņemto finanšu tirgu infrastruktūras principu E atbildībai, saskaņā ar kuru centrālajām bankām, tirgu uzraugiem un citām atbildīgajām iestādēm jāsadarbojas finanšu tirgu infrastruktūru drošības un efektivitātes veicināšanā. Tas īpaši ietver savstarpēja atbalsta sniegšanu šo iestāžu uzdevumu izpildē, finanšu tirgu infrastruktūru visaptveroša regulējuma, uzraudzības un pārraudzības veicināšanu un tāda mehānisma izveidi, kas ļautu dažādo iestāžu pienākumus veikt efektīvi un produktīvi, ņemot vērā šo iestrāžu likumā noteikto atbildību, katras finanšu tirgus infrastruktūras sistēmisko nozīmi attiecīgajā jurisdikcijā, katras finanšu tirgus infrastruktūras visaptverošu riska profilu un tās dalībniekus. "ICE Clear Europe CDS" un "SwapClear" gadījumā Lielbritānijas Finanšu pakalpojumu iestāde kā pašreizējā uzraudzības institūcija uzaicināja iestādes, kuras tika uzskatītas par atbilstošām dalībai uz sadarbību balstītajā pārraudzībā, t.sk. ECB, kura pārstāv Eurosistēmu kā centrālā banka, kas emitē euro, izveidot šos pārraudzības mehānismus.

TARGET2 vērtspapīriem programma

Padome 2012. gada 21. novembrī novērtēja TARGET2 vērtspapīriem programmas izpildes gaitu un apstiprināja pārstrādātu lietotāja prasību dokumentu. Sīkāka informācija tiks sniegta ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2012. gada decembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2012. gada 21. novembrī atļāva publicēt 2012. gada decembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt nelabvēlīgus satricinājumus. To paredzēts publicēt ECB interneta vietnē līdz 2012. gada decembra vidum.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par informācijas brīvību Īrijā

Padome 2012. gada 19. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/76 pēc Īrijas valsts izdevumu un reformu ministra lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu indeksu ieviešanu groza Regulu (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI): SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana, un par priekšlikumu Komisijas regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem

Padome 2012. gada 19. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/77 pēc Eiropas Komisijas lūguma.

ECB atzinums par atklātā tirgus operācijām un pastāvīgajām iespējām Rumānijā

Padome 2012. gada 23. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/78 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par fiskālajiem noteikumiem un budžeta iestāžu banku kontu un maksājumu apkalpošanu Bulgārijā

Padome 2012. gada 24. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/79 pēc Bulgārijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem likumā "Par Latvijas Banku"

Padome 2012. gada 29. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/80 pēc Latvijas Bankas lūguma.

ECB atzinums par peļņas sadali Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique un Beļģijas valsts starpā

Padome 2012. gada 29. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/81 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique lūguma Beļģijas finanšu ministra vārdā.

ECB atzinums par skaidrās naudas pārbaudi Vācijā

Padome 2012. gada 30. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/82 pēc Deutsche Bundesbank lūguma.

ECB atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem Slovākijā

Padome 2012. gada 31. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2012/83 pēc Slovākijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku

Padome 2012. gada 6. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/84 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par Kipras valdības garantijām kredītiestādēm

Padome 2012. gada 6. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/85 pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Banco de Portugal atlīdzību darbiniekiem un budžetu

Padome 2012. gada 9. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/86 pēc Portugāles parlamenta prezidenta lūguma.

ECB atzinums par vienotās valūtas nosaukuma rakstību Latvijā

Padome 2012. gada 13. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/87 pēc Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par finanšu tirgus stabilizācijas pasākumiem Vācijā

Padome 2012. gada 14. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/88 pēc Vācijas Federālās Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par euro banknotēm un monētām un grozījumiem Banco de España Statūtos

Padome 2012. gada 15. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/89 pēc Banco de España lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem kredītiestāžu rekapitalizācijas regulējumā Grieķijā

Padome 2012. gada 16. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/90 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Polijas banku stabilizācijas fondu

Padome 2012. gada 19. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/91 pēc Polijas finanšu ministra lūguma.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem