Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Listopad 2012

Tržní operace

Odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci vedenou Evropskou komisí o regulaci tvorby indexů

Rada guvernérů schválila 8. listopadu 2012 odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci vedenou Evropskou komisí o regulaci tvorby indexů, jejímž cílem je posoudit, zda je nutná další regulace tvorby a správy indexů, které se používají jako srovnávací standard. Odpověď Eurosystému je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Jednotný minimální objem pro přijetí úvěrové pohledávky jako zajištění

Rada guvernérů se 9. listopadu 2012 v důsledků svého rozhodnutí z 15. června 2012 přerušit přípravy projektu Collateral Central Bank Management (CCBM2) v jeho současné podobě rozhodla odložit zavedení jednotného minimálního objemu pro přijetí úvěrové pohledávky jako zajištění.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Změna seznamu způsobilých spojení mezi systémy vypořádání obchodů s cennými papíry

Rada guvernérů 8. listopadu 2012 rozhodla, že ze seznamu spojení způsobilých pro použití v úvěrových operacích Eurosystému vyškrtne spojení ze španělského systému vypořádání obchodů s cennými papíry  Iberclear SCLV do Monte Titoli, Euroclear France a Euroclear Nederland, jelikož se pomocí těchto spojení již nevypořádávají způsobilá aktiva Eurosystému. Aktualizovaný seznam systémů vypořádání obchodů s cennými papíry a přímých i zprostředkovaných spojení, která jsou způsobilá pro použití v úvěrových operacích Eurosystému, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Účast Eurosystému na globálních dohodách o spolupráci při dozoru nad dvěma ústředními protistranami zřízenými ve Spojeném království

Rada guvernérů schválila 15. listopadu 2012 dvě dohody o spolupráci při dozoru nad dvěma centrálními protistranami ze Spojeného království se zásadním přeshraničním vlivem na riziko. Jedná se o ICE Clear Europe mimoburzovní zúčtovací službu swapů úvěrového selhání (ICE Clear Europe CDS) a LCH.Clearnet Ltd’s mimoburzovní zúčtovací službu úrokových swapů (SwapClear). Tyto dohody jsou v souladu s odpovědností E Principů infrastruktury finančního trhu, které v dubnu 2012 přijaly CPSS-IOSCO a podle kterých mají centrální banky, regulátoři trhu a další příslušné orgány spolupracovat při podpoře bezpečnosti a efektivnosti infrastruktur finančního trhu. To obnáší zejména poskytování vzájemné pomoci při plnění svých příslušných mandátů, podporování komplexní regulace, dozoru a dohledu infrastruktur finančního trhu a zřízení mechanismu, pomocí kterého bude možné dostát závazkům kolektivních orgánů účinně a efektivně, a to s přihlédnutím ke statutární odpovědnosti daných orgánů, systémové důležitosti infrastruktur finančního trhu v příslušných právních systémech, komplexnímu rizikovému profilu jednotlivých infrastruktur finančního trhu a jejich účastníků. V případě ICE Clear Europe CDS a SwapClear byly orgány považované za způsobilé k účasti na společném dozoru – včetně ECB zastupující Eurosystém v pozici centrální banky vydávající euro – vyzvány stávajícím orgánem dohledu Financial Service Authority Spojeného království s cílem tyto dohody uzavřít.

Program TARGET2-Securities

Rada guvernérů posoudila 21. listopadu 2012 dosažený pokrok programu TARGET2-Securities a schválila upravený dokument User Requirements. Více informací bude k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review, prosinec 2012

Rada guvernérů schválila 21. listopadu 2012 vydání publikace „Financial Stability Review - December 2012”, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro stabilitu finančního systému eurozóny a jeho zranitelností, rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat nepříznivé turbulence. Publikace bude zveřejněna na internetových stránkách ECB do poloviny prosince 2012.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke svobodnému přístupu k informacím v Irsku

Rada guvernérů přijala 19. října 2012 stanovisko CON/2012/76 na žádost irského ministra pro veřejné výdaje a reformy.

Stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (HISC): předávání a zveřejňování dílčích indexů HISC, pokud jde o zavedení harmonizovaných indexů spotřebitelských cen při stálých daňových sazbách, a k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli

Rada guvernérů přijala 19. října 2012 stanovisko CON/2012/77 na žádost Evropské komise.

Stanovisko ECB k operacím na volném trhu a stálým facilitám v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 23. října 2012 stanovisko CON/2012/78 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k fiskálním pravidlům a k obsluze bankovních účtů a plateb rozpočtových organizací v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 24. října 2012 stanovisko CON/2012/79 na žádost bulharského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke změnám zákona o Latvijas Banka

Rada guvernérů přijala 29. října 2012 stanovisko CON/2012/80 na žádost Latvijas Banka.

Stanovisko ECB k rozdělení zisku mezi Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique a belgický stát

Rada guvernérů přijala 29. října 2012 stanovisko CON/2012/81 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jednající jménem belgického ministra financí.

Stanovisko ECB ke kontrole hotovosti v Německu

Rada guvernérů přijala 30. října 2012 stanovisko CON/2012/82 na žádost Deutsche Bundesbank.

Stanovisko ECB ke slovenským omezením plateb v hotovosti

Rada guvernérů přijala 31. října 2012 stanovisko CON/2012/83 na žádost slovenského ministerstva financí.

Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice

Rada guvernérů přijala 6. listopadu 2012 stanovisko CON/2012/84 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k zárukám kyperské vlády pro úvěrové instituce

Rada guvernérů přijala 6. listopadu 2012 stanovisko CON/2012/85 na žádost kyperského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k odměňování zaměstnanců Banco de Portugal a k rozpočtu

Rada guvernérů přijala 9. listopadu 2012 stanovisko CON/2012/86 na žádost předsedy portugalského parlamentu.

Stanovisko ECB k způsobu psaní názvu jednotné měny v lotyšském jazyce

Rada guvernérů přijala 13. listopadu 2012 stanovisko CON/2012/87 na žádost lotyšského ministerstva spravedlnosti.

Stanovisko ECB k německým opatřením ke stabilizaci finančního trhu

Rada guvernérů přijala 14. listopadu 2012 stanovisko CON/2012/88 na žádost německého spolkového ministerstva financí.

Stanovisko ECB k eurobankovkám a euromincím a ke změnám statutu Banco de España

Rada guvernérů přijala 15. listopadu 2012 stanovisko CON/2012/89 na žádost Banco de España.

Stanovisko ECB ke změnám rámce pro rekapitalizaci úvěrových institucí v Řecku

Rada guvernérů přijala 16. listopadu 2012 stanovisko CON/2012/90 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k polskému stabilizačnímu fondu pro banky

Rada guvernérů přijala 19. listopadu 2012 stanovisko CON/2012/91 na žádost polského ministra financí.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média