Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2012 г.

Пазарни операции

Отговор на Евросистемата на обществената консултация, предприета от Европейската комисия, относно регулирането на индексите

На 8 ноември 2012 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на предприетата от Европейската комисия обществена консултация относно регулирането на индексите, имаща за цел да направи оценка дали е необходимо допълнително регулиране на производството и управлението на индекси, служещи като референтни стойности. Отговорът на Евросистемата е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Уеднаквен минимален праг на размера за приемане на вземания по кредити като обезпечения

На 9 ноември 2012 г. Управителният съвет, вследствие на решението от 15 юни 2012 г. да бъде прекратена подготовката по проекта за управление на обезпеченията между централните банки (ССВМ2) в настоящата му форма, реши да отложи въвеждането на уеднаквен минимален размер за приемане на вземания по кредити като обезпечения.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Промяна в списъка на допустими връзки между системите за сетълмент на ценни книжа

На 8 ноември 2012 г. Управителният съвет реши връзките от Iberclear SCLV – испанската система за сетълмент на ценни книжа – до Monte Titoli, Euroclear France и Euroclear Nederland да бъдат извадени от списъка на начини за връзка, допустими за използване в кредитните операции на Евросистемата, тъй като чрез тези връзки вече не се обработват допустими активи на Евросистемата. Актуализираният списък на системите за сетълмент на ценни книжа, преките и релейните връзки, които са допустими за използване в кредитните операции на Евросистемата, е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Участие на Евросистемата в световни споразумения за съвместен надзор на два централни контрагента, установени в Обединеното кралство

На 15 ноември 2012 г. Управителният съвет одобри две споразумения за съвместен надзор на два централни контрагента в Обединеното кралство с голям евентуален презграничен риск, а именно клиринговата служба за извънборсови суапове за кредитно неизпълнение ICE Clear Europe CDS на ICE Clear Europe и клиринговата служба за извънборсови лихвени суапове SwapClear на LCH.Clearnet Ltd. Тези споразумения са в съответствие със задължение Д от Принципи за инфраструктурите на финансовите пазари, приети през април 2012 г. от КПССС – МОКЦК, което изисква от централните банки, регулаторите на пазара и други компетентни органи да си сътрудничат в насърчаването на сигурността и ефикасността на инфраструктурите на финансовите пазари (ИФП). Това е свързано по-специално с предоставяне на взаимна подкрепа при изпълнение на съответните им мандати, насърчаване на цялостно регулиране, надзор и наблюдение на ИФП и създаване на механизъм, чрез който задълженията на множество органи могат да бъдат изпълнявани ефективно и ефикасно, като се вземат предвид законовоустановените задължения на органите, системното значение на ИФП в съответните юрисдикции, всеобхватния профил на риска на ИФП и техните участници. В случая на ICE Clear Europe CDS и SwapClear органите, отговарящи на условията за участие в съвместен надзор – включително ЕЦБ, представляваща Евросистемата в ролята си на централна банка, емитираща еврото – са поканени от администрацията за финансови услуги на Обединеното кралство, изпълняваща ролята на текущ надзорник, да сключат тези споразумения.

Програма TARGET2-Securities

На 21 ноември 2012 г. Управителният съвет обсъди степента на напредък по програмата TARGET2-Securities (T2S) и одобри преработен документ за потребителските изисквания. Допълнителна информация ще бъде предоставена на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – декември 2012 г.

На 21 ноември 2012 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – декември 2012 г.“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система в еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира неблагоприятни сътресения. Той предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ до средата на декември 2012 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно свободата на информацията в Ирландия

На 19 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/76 по искане на министъра по въпросите на публичните разходи и реформата на публичния сектор на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (EO) № 2214/96 относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ): предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ по отношение на съставянето на хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците, и относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици

На 19 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/77 по искане на Европейската комисия.

Становище на ЕЦБ относно операции на открития пазар и ликвидни улеснения с постоянен достъп в Румъния

На 23 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/78 по искане на централната банка на Румъния ( Banca Naţională a României).

Становище на ЕЦБ относно фискални правила и относно обслужването на банковите сметки и плащанията на бюджетните организации в България

На 24 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/79 по искане на Министерството на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно изменения в устройствения закон на Latvijas Banka

На 29 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/80 по искане на централната банка на Латвия ( Latvijas Banka).

Становище на ЕЦБ относно разпределяне на печалба между Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и белгийската държава

На 29 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/81 по искане на централната банка на Белгия ( Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique), действаща от името на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно проверката на парични наличности в Германия

На 30 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/82 по искане на централната банка на Германия ( Deutsche Bundesbank).

Становище на ЕЦБ относно ограничения за извършване на плащания в брой в Словакия

На 31 октомври 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/83 по искане на Министерството на финансите на Словакия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (CON/2012/84)

На 6 ноември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/84 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно държавни гаранции за кредитни институции в Кипър

На 6 ноември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/85 по искане на Министерството на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно възнагражденията на персонала на Banco de Portugal и бюджета

На 9 ноември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/86 по искане на председателя на португалския парламент.

Становище на ЕЦБ относно изписването на единната парична единица на латвийски език

На 13 ноември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/87 по искане на Министерството на правосъдието на Латвия.

Становище на ЕЦБ относно мерките на Германия за стабилизиране на финансовия пазар

На 14 ноември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/88 по искане на Федералното министерството на финансите на Германия.

Становище на ЕЦБ относно евробанкноти и монети и относно изменения на Устава на Banco de España.

На 15 ноември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/89 по искане на централната банка на Испания ( Banco de España).

Становище на ЕЦБ относно изменения на рамката за рекапитализацията на кредитни институции в Гърция

На 16 ноември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/90 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно фонд за стабилизиране на банки в Полша

На 19 ноември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/91 по искане на министъра на финансите на Полша.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите