Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie polityki pieniężnej)

Listopad 2012

Operacje rynkowe

Odpowiedź Eurosystemu na publiczną konsultację Komisji Europejskiej w sprawie przepisów dotyczących wskaźników

8 listopada 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na publiczną konsultację Komisji Europejskiej w sprawie przepisów dotyczących wskaźników, która ma ocenić, czy potrzebne jest dalsze uregulowanie kwestii opracowania wskaźników wykorzystywanych jako benchmarki i zarządzania nimi. Odpowiedź Eurosystemu jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Jednolity próg minimalny dla przyjmowania należności kredytowych jako zabezpieczenia

9 listopada 2012 r. Rada Prezesów, w następstwie swojej decyzji z 15 czerwca 2012 r. o wstrzymaniu przygotowań do projektu zarządzania zabezpieczeniami w bankach centralnych (CCBM2) w jego obecnej formie, postanowiła odroczyć wprowadzenie jednolitego progu minimalnego w odniesieniu do przyjmowania należności kredytowych jako zabezpieczenia.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Zmiana na liście kwalifikowanych połączeń między systemami rozrachunku papierów wartościowych

8 listopada 2012 r. Rada Prezesów postanowiła, że połączenia między hiszpańskim systemem rozrachunku papierów wartościowych Iberclear SCLV a systemami: Monte Titoli, Euroclear France i Euroclear Nederland zostaną usunięte z listy połączeń zakwalifikowanych do stosowania w operacjach kredytowych Eurosystemu, gdyż nie obsługują już aktywów dopuszczonych do tych operacji. Aktualna lista systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz połączeń bezpośrednich i pośrednich zakwalifikowanych do stosowania w operacjach kredytowych Eurosystemu jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Udział Eurosystemu w globalnym porozumieniu o wspólnym nadzorze systemowym dotyczącym dwóch centralnych partnerów rozliczeniowych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie

15 listopada 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła dwa porozumienia dotyczące wspólnego nadzoru systemowego nad dwoma centralnymi partnerami rozliczeniowymi ze Zjednoczonego Królestwa, z którymi wiąże się znaczne ryzyko transgraniczne: podmiotem ICE Clear Europe rozliczającym swapy kredytowe w obrocie pozagiełdowym (ICE Clear Europe CDS) oraz podmiotem LCH.Clearnet Ltd rozliczającym swapy procentowe w obrocie pozagiełdowym (SwapClear). Porozumienia te są zgodne z zakresem odpowiedzialności E określonym w zasadach dotyczących infrastruktur rynku finansowego ( Principles for Financial Market Infrastructures) przyjętych w kwietniu 2012 r. przez CPSS-IOSCO, zgodnie z którym banki centralne, organy regulacji rynku i inne właściwe organy powinny współpracować na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa i efektywności tych infrastruktur. Dotyczy to przede wszystkim: wzajemnego wsparcia przy wywiązywaniu się poszczególnych organów ze swoich zadań; działania na rzecz kompleksowego uregulowania infrastruktur rynku finansowego oraz nadzoru ostrożnościowego i systemowego nad nimi; oraz ustanowienia mechanizmu zapewniającego sprawne i skuteczne wypełnianie obowiązków przez współpracujące organy, z uwzględnieniem ich ustawowych obowiązków, systemowego znaczenia infrastruktur rynku finansowego w poszczególnych systemach prawnych, kompleksowego profilu ryzyka tych infrastruktur oraz ich uczestników. W wypadku ICE Clear Europe CDS i SwapClear organy kwalifikujące się do udziału we wspólnym nadzorze systemowym – w tym EBC reprezentujący Eurosystem jako bank centralny będący emitentem euro – zostały zaproszone przez brytyjski organ nadzoru Financial Services Authority, jako obecnego nadzorcę, do zawarcia tych porozumień.

Program TARGET2-Securities

21 listopada 2012 r. Rada Prezesów zapoznała się z postępami programu TARGET2-Securities i zatwierdziła zmienioną dokumentację wymagań użytkowych. Dalsze informacje zostaną podane w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport o stabilności finansowej – grudzień 2012

21 listopada 2012 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – December 2012, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na niekorzystne zmiany sytuacji. Raport ukaże się w serwisie internetowym EBC w połowie grudnia 2012 r.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC dotycząca dostępu do informacji publicznych w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/76 w dniu 19 października 2012 r. na wniosek irlandzkiego ministra wydatków publicznych i reform.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK): przekazywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych ZWCK, w odniesieniu do ustalenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych, oraz w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/77 w dniu 19 października 2012 r. na wniosek Komisji Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie operacji otwartego rynku i operacji kredytowo-depozytowych w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/78 w dniu 23 października 2012 r. na wniosek banku centralnego Rumunii.

Opinia EBC w sprawie reguł fiskalnych oraz w sprawie obsługi rachunków bankowych i płatności jednostek budżetowych w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/79 w dniu 24 października 2012 r. na wniosek bułgarskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o Latvijas Banka

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/80 w dniu 29 października 2012 r. na wniosek banku centralnego Łotwy.

Opinia EBC w sprawie podziału zysków pomiędzy Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique a państwem belgijskim

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/81 w dniu 29 października 2012 r. na wniosek banku centralnego Belgii, występującego w imieniu belgijskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie weryfikacji gotówki w Niemczech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/82 w dniu 30 października 2012 r. na wniosek niemieckiego banku centralnego.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/83 w dniu 31 października 2012 r. na wniosek słowackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/84 w dniu 6 listopada 2012 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie gwarancji rządu cypryjskiego dla instytucji kredytowych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/85 w dniu 6 listopada 2012 r. na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wynagrodzenia pracowników i budżetu Banco de Portugal

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/86 w dniu 9 listopada 2012 r. na wniosek przewodniczącego parlamentu portugalskiego.

Opinia EBC w sprawie pisowni nazwy wspólnej waluty w języku łotewskim

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/87 w dniu 13 listopada 2012 r. na wniosek łotewskiego ministerstwa sprawiedliwości.

Opinia EBC w sprawie niemieckich przepisów dotyczących stabilizacji rynku finansowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/88 w dniu 14 listopada 2012 r. na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie banknotów i monet euro oraz zmian w statucie Banco de España

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/89 w dniu 15 listopada 2012 r. na wniosek hiszpańskiego banku centralnego.

Opinia EBC w sprawie zmian przepisów dotyczących rekapitalizacji instytucji kredytowych w Grecji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/90 w dniu 16 listopada 2012 r. na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie polskiego funduszu stabilizacyjnego dla banków

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/91 w dniu 19 listopada 2012 r. na wniosek polskiego ministra finansów.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami