Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o úrokových sadzbách)

November 2012

Operácie na trhu

Odpoveď Eurosystému na verejnú konzultáciu Európskej komisie o regulácii indexov

Dňa 8. novembra 2012 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na verejnú konzultáciu Európskej komisie o regulácii indexov, ktorej cieľom je zhodnotiť potrebu ďalšej regulácie tvorby a správy indexov, ktoré slúžia ako referenčné hodnoty. Odpoveď Eurosystému je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Jednotná minimálna výška pre akceptáciu úverových pohľadávok ako kolaterálu

Dňa 9. novembra 2012 Rada guvernérov na základe svojho rozhodnutia z 15. júna 2012 o prerušení príprav projektu Collateral Central Bank Management (CCBM2) v jeho súčasnej podobe rozhodla o odložení zavedenia jednotnej minimálnej výšky pre akceptáciu úverových pohľadávok ako kolaterálu.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Zmeny v zozname akceptovateľných prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi

Dňa 8. novembra 2012 Rada guvernérov rozhodla, že prepojenia zo španielskeho systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi Iberclear SCLV do systémov Monte Titoli, Euroclear France a Euroclear Nederland budú odstránené zo zoznamu prepojení akceptovateľných v úverových operáciách Eurosystému, keďže sa už nepoužívajú na spracovanie akceptovateľných aktív Eurosystému. Aktualizované zoznamy systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a priamych a nepriamych prepojení akceptovateľných v úverových operáciách Eurosystému sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Účasť Eurosystému v globálnych dohodách o spolupráci v dohľade nad dvomi centrálnymi zmluvnými stranami so sídlom v Spojenom kráľovstve

Dňa 15. novembra 2012 Rada guvernérov schválila dve dohody o spolupráci v dohľade nad dvomi centrálnymi zmluvnými stranami zo Spojeného kráľovstva so zásadným cezhraničným vplyvom, konkrétne nad mimoburzovou klíringovou službou pre swapy na kreditné zlyhanie ICE Clear Europe (ICE Clear Europe CDS) a nad mimoburzovou klíringovou službou pre úrokové swapy LCH Clearnet Ltd (SwapClear). Tieto dohody sú v súlade s povinnosťou E Zásad pre infraštruktúry finančného trhu, ktoré v apríli 2012 prijali CPSS-IOSCO, podľa ktorej majú centrálne banky, regulátori trhu a ďalšie príslušné orgány spolupracovať pri zvyšovaní bezpečnosti a efektívnosti infraštruktúr finančného trhu. Patrí sem najmä poskytovanie vzájomnej podpory pri plnení príslušných mandátov, podpora komplexnej regulácie, dozoru a dohľadu nad infraštruktúrami finančného trhu a zriadenie mechanizmu, v rámci ktorého môže viacero orgánov účinne a efektívne plniť svoje úlohy, a to s náležitým zohľadnením štatutárnych povinností týchto orgánov, systémovej dôležitosti infraštruktúr finančného trhu v príslušných právnych systémoch, komplexného rizikového profilu týchto infraštruktúr a ich účastníkov. V prípadoch ICE Clear Europe CDS a SwapClear boli orgány považované za spôsobilé na účasť na spoločnom dohľade – vrátane ECB zastupujúcej Eurosystém v úlohe centrálnej banky vydávajúcej euro – vyzvané Úradom pre finančné služby Spojeného kráľovstva (Financial Services Authority), súčasným orgánom dohľadu, na uzavretie týchto dohôd.

Program TARGET2-Securities

Dňa 21. novembra 2012 Rada guvernérov posúdila stav realizácie programu TARGET2-Securities a schválila úpravy v dokumente s požiadavkami používateľov. Ďalšie informácie budú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z decembra 2012

Dňa 21. novembra 2012 Rada guvernérov schválila zverejnenie decembrového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review). Správa skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta stability finančného systému eurozóny a poskytuje komplexné hodnotenie jeho schopnosti absorbovať vplyvy nepriaznivého vývoja. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB do polovice decembra 2012.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu zákona o slobode informácií v Írsku

Dňa 19. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/76 na žiadosť írskeho ministra pre verejné výdavky a reformy.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP): prenos a rozširovanie podindexov HICP, pokiaľ ide o stanovenie harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien pri konštantnej daňovej sadzbe, a k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien domov obývaných vlastníkmi

Dňa 19. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/77 na žiadosť Európskej komisie.

Stanovisko ECB k operáciám na voľnom trhu a k automatickým operáciám v Rumunsku

Dňa 23. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/78 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k rozpočtovým pravidlám a k obsluhe bankových účtov a platieb rozpočtových organizácií v Bulharsku

Dňa 24. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/79 na žiadosť bulharského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam zákona o Latvijas Banka

Dňa 29. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/80 na žiadosť Latvijas Banka.

Stanovisko k rozdeleniu zisku medzi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a štátom Belgicko

Dňa 29. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/81 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, konajúcej v mene belgického ministra financií.

Stanovisko ECB ku kontrole hotovosti v Nemecku

Dňa 30. októbra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/82 na žiadosť Deutsche Bundesbank.

Stanovisko ECB k obmedzeniu platieb v hotovosti na Slovensku

Dňa 31. októbra 2012 prijala Rada guvernérov stanovisko CON/2012/83 na žiadosť slovenského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike

Dňa 6. novembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/84 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k štátnym zárukám pre úverové inštitúcie na Cypre

Dňa 6 novembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/85 na žiadosť cyperského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k odmeňovaniu zamestnancov a k rozpočtu Banco de Portugal

Dňa 9. novembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/86 na žiadosť predsedu portugalského parlamentu.

Stanovisko ECB k písomnej podobe názvu jednotnej meny v lotyštine

Dňa 13. novembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/87 na žiadosť lotyšského ministerstva spravodlivosti.

Stanovisko ECB k nemeckým opatreniam na stabilizáciu finančného trhu

Dňa 14. novembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/88 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií.

Stanovisko ECB k eurobankovkám a eurominciam a k zmenám a doplneniam štatútu Banco de España

Dňa 15. novembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/89 na žiadosť Banco de España.

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam rámca pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií v Grécku

Dňa 16. novembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/90 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k poľskému stabilizačnému fondu pre banky

Dňa 19. novembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/91 na žiadosť poľského ministra financií.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá