Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2012

Markttransacties

Antwoord van het Eurosysteem op de openbare raadpleging van de Europese Commissie betreffende regelgeving ten aanzien van indices

Op 8 november 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van het Eurosysteem op de openbare raadpleging van de Europese Commissie betreffende regelgeving ten aanzien van indices, die erop gericht is na te gaan of verdere regelgeving voor de productie en het bestuur van indices die als benchmarks dienen nodig is. Het antwoord van het Eurosysteem kan worden gevonden op de website van de ECB.

Uniforme minimumomvangsdrempel voor het accepteren van kredietvorderingen als onderpand

Op 9 november 2012 heeft de Raad van Bestuur, in vervolg op zijn op 15 juni 2012 genomen besluit de voorbereidingen voor het Collateral Central Bank Management (CCBM2)-project in zijn huidige vorm stop te zetten, besloten de invoering van een uniforme minimumomvangsdrempel voor het accepteren van kredietvorderingen als onderpand, uit te stellen.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Verandering in de lijst van toegestane koppelingen tussen effectenafwikkelingssystemen

Op 8 november 2012 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de koppelingen van Iberclear SCLV, het Spaanse effectenafwikkelingssysteem, aan Monte Titoli, Euroclear France en Euroclear Nederland zullen worden verwijderd van de lijst van koppelingen die in aanmerking komen voor gebruik bij de krediettransacties van het Eurosysteem, aangezien beleenbare activa van het Eurosysteem niet langer via deze koppelingen worden verwerkt. De geactualiseerde lijst van effectenafwikkelingssystemen, directe koppelingen en indirecte koppelingen die in aanmerking komen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem, is te vinden op de website van de ECB.

Deelname van het Eurosysteem aan mondiale samenwerkingsverbanden op het terrein van het toezicht op twee in het Verenigd Koninkrijk gevestigde centrale tegenpartijen

Op 15 november 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan twee regelingen voor samenwerking op het terrein van het toezicht op twee in het Verenigd Koninkrijk gevestigde centrale tegenpartijen met aanzienlijke grensoverschrijdende risico-implicaties, namelijk de clearingafdeling voor OTC-kredietverzuimswaps van ICE Clear Europe (ICE Clear Europe CDS) en de clearingafdeling voor OTC-renteswaps van LCH.Clearnet Ltd. (SwapClear). Deze regelingen zijn in overeenstemming met Responsibility E van de in april 2012 door de CPSS-IOSCO aangenomen Principles for Financial Market Infrastructures, die van centrale banken, marktregelgevers en overige relevante autoriteiten vereisen dat zij samenwerken bij de bevordering van de veiligheid en efficiëntie van financiëlemarktinfrastructuren. Dit betekent met name het verschaffen van onderlinge ondersteuning bij het vervullen van de respectieve mandaten, het bevorderen van veelomvattende regelgeving betreffende en toezicht op financiëlemarktinfrastructuren, en het opzetten van een mechanisme door middel waarvan de verantwoordelijkheden van meerdere autoriteiten op efficiënte en effectieve wijze kunnen worden vervuld, terwijl daarbij rekening wordt gehouden met de statutaire verantwoordelijkheden van de desbetreffende autoriteiten, het systeembelang van een financiëlemarktinfrastructuur in de respectieve rechtsgebieden, het allesomvattende risicoprofiel van de betrokken financiëlemarktinfrastructuur en de deelnemers daaraan. In het geval van ICE Clear Europe CDS en SwapClear zijn die autoriteiten die geacht werden in aanmerking te komen voor deelname aan de samenwerking op het terrein van toezicht – waaronder de ECB als vertegenwoordigster van het Eurosysteem als de centrale bank die de euro uitgeeft – door de Financial Services Authority van het Verenigd Koninkrijk (als huidige toezichthouder) uitgenodigd deze regelingen overeen te komen.

TARGET2-Securities-programma

Op 21 november 2012 heeft de Raad van Bestuur de mate van voortgang met het TARGET2-Securities-programma bekeken en zijn goedkeuring gehecht aan een herzien User Requirements Document. Meer informatie zal worden verstrekt op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review van december 2012

Op 21 november 2012 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de publicatie van de Financial Stability Review - December 2012, waarin wordt ingegaan op de voornaamste bronnen van risico’s en kwetsbaarheden voor het financiële stelsel van het eurogebied en waarin een veelomvattende analyse wordt gegeven van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied negatieve verstoringen op te vangen. De Review zal medio december 2012 worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de vrijheid van informatie in Ierland

Op 19 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse minister voor Overheidsuitgaven en Hervorming, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/76.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP): indiening en verspreiding van subindexcijfers van het GICP, voor de uitwerking van geharmoniseerde indexcijfers voor consumptieprijzen tegen constante belastingtarieven en inzake een voorstel voor een verordening van de Commissie houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad, wat het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen betreft voor de uitwerking van indices van woningprijzen inzake door eigenaren bewoonde woningen

Op 19 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Europese Commissie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/77.

ECB-Advies inzake open-markttransacties en permanente faciliteiten in Roemenië

Op 23 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/78.

ECB-Advies inzake fiscale regels en het beheer van bankrekeningen en betalingen van begrotingsorganisaties in Bulgarije

Op 24 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Bulgaarse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/79.

ECB-Advies inzake de gewijzigde Wet op de Latvijas Banka

Op 29 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Latvijas Banka, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/80.

ECB-Advies inzake de winstverdeling tussen de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique en de Belgische Staat

Op 29 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique namens de Belgische minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/81.

ECB-Advies inzake het controleren van cash in Duitsland

Op 30 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Deutsche Bundesbank, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/82.

ECB-Advies inzake beperkte contante betalingen in Slowakije

Op 31 oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van dhet Slowaakse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/83.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek

Op 6 november 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/84.

ECB-Advies inzake overheidsgaranties voor kerdietinstellingen in Cyprus

Op 6 november 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/85.

ECB-Advies inzake de personeelsremuneratie en de begroting van Banco de Portugal

Op 9 november 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van het Portugese Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/86.

ECB-Advies inzake de spelling van de eenheidsmunt in Letland

Op 13 november 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Letlandse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/87.

ECB-Advies inzake de stabilisatie van de financiële markt in Duitsland

Op 14 november 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Federale ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/88.

ECB-Advies inzake eurobankbiljetten en euromuntstukken en gewijzigde statuten van de Banco de España

Op 15 november 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banco de España, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/89.

ECB-Advies inzake het gewijzigde kader voor de herkapitalisatie van kredietinstellingen

Op 16 november 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/90.

ECB-Advies inzake een stabilisatiefonds voor banken

Op 19 november 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/91.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media