SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2012

Markedsoperationer

Eurosystemets svar på Europa-Kommissionens offentlige høring om reguleringen af indeks

Den 8. november 2012 vedtog Styrelsesrådet Eurosystemets svar på Europa-Kommissionens offentlige høring om reguleringen af indeks. Høringens formål er at vurdere, om der er behov for yderligere regulering vedrørende udarbejdelsen og governance af benchmark-indeks. Eurosystemets svar findes på ECB's websted.

Ensartede minimumsgrænser for anvendelse af gældsfordringer som sikkerhedsstillelse

Den 9. november 2012 besluttede Styrelsesrådet – som følge af beslutningen den 15. juni 2012 om at afslutte forberedelserne til Collateral Central Bank Management-projektet (CCBM2) i dets nuværende form – at udsætte indførelsen af en ensartet minimumsgrænse for anvendelse af gældsfordringer som sikkerhedsstillelse.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Ændring af listen over godkendte links mellem værdipapirafviklingssystemer

Den 8. november 2012 besluttede Styrelsesrådet, at linkene mellem Iberclear SCLV, det spanske værdipapirafviklingssystem, og Monte Titoli, Euroclear France og Euroclear Nederland, skal fjernes fra listen over links, der kan bruges til Eurosystemets kreditoperationer, fordi Eurosystemets godkendte aktiver ikke længere håndteres via disse links. Den ajourførte liste over værdipapirafviklingssystemer, direkte links og relayed links, der kan bruges til Eurosystemets kreditoperationer, findes på ECB’s websted.

Eurosystemets deltagelse i det globale samarbejde om overvågning af to centrale modparter i Storbritannien

Den 15. november 2012 godkendte Styrelsesrådet to samarbejdsordninger vedrørende overvågningen af to centrale modparter i Storbritannien, der indebærer en betydelig grænseoverskridende risiko; nemlig ICE Clear Europe's clearingydelser i forbindelse med OTC-credit default swap (ICE Clear Europe CDS) og LCH.Clearnet Ltd's clearingydelser i forbindelse med OTC renteswap (SwapClear). Ordningerne er i overensstemmelse med Responsibility E i principperne for finansielle markedsinfrastrukturer, som CPSS-IOSCO vedtog i april 2012. Heraf fremgår det, at centralbanker og lovgivende og andre relevante myndigheder skal samarbejde om at fremme de finansielle markedsinfrastrukturers sikkerhed og effektivitet. Dette indebærer først og fremmest gensidig støtte til at opfylde deres respektive mandat, fremme af en samlet regulering og overvågning af samt tilsyn med de finansielle markedsinfrastrukturer samt indførelse af en mekanisme, som gør det muligt for flere forskellige myndigheder effektivt at leve op til deres ansvar, idet der tages højde for myndighedernes lovmæssige ansvar, den systemiske vigtighed af en finansiel markedsinfrastruktur i de pågældende jurisdiktioner, de finansielle markedsinfrastrukturers samlede risikoprofil og deltagerne. For så vidt angår ICE Clear Europe CDS og SwapClear, blev de myndigheder, der anses for relevante i et overvågningssamarbejde – herunder ECB som repræsentant for Eurosystemet i sin egenskab af udstedende centralbank for euroen – opfordret af Storbritanniens Financial Services Authority, der er den nuværende tilsynsmyndighed, til at deltage i ordningerne.

Target2-Securities

Den 21. november 2012 gjorde Styrelsesrådet status over fremskridt i programmet for Target2-Securities og vedtog en revideret brugerkravsspecifikation. Yderligere oplysninger findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Financial Stability Review, december 2012

Den 21. november 2012 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review - December 2012". Her gennemgås de største risici og kilder til sårbarhed, for så vidt angår stabiliteten i det finansielle system i euroområdet, og der gives en grundig analyse af systemets kapacitet til at modstå negative påvirkninger. Publikationen vil være at finde på ECB’s websted medio december 2012.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om informationsfrihed i Irland

Den 19. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/76 på anmodning af den irske minister for offentlige udgifter og reformer.

ECB's udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) Nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindekser: indsendelse og formidling af delindekser under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser og om et forslag til Kommissionens forordning om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) Nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks

Den 19. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/77 på anmodning af Europa-Kommissionen.

ECB's udtalelse om markedsoperationer og stående faciliteter i Rumænien

Den 23. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/78 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om fiskale regler og om betalingsansvaret for bankkonti og budgetorganisationers betalinger i Bulgarien

Den 24. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/79 på anmodning af det bulgarske finansministerium.

ECB's udtalelse om ændring af lov om Latvijas Banka

Den 29. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/80 på anmodning af Latvijas Banka.

ECB's udtalelse om fordeling af overskud mellem Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique og den belgiske stat

Den 29. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/81 på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique på vegne af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om kontrol af kontanter i Tyskland

Den 30. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/82 på anmodning af Deutsche Bundesbank.

ECB's udtalelse om begrænsning i adgangen til at foretage kontant betaling i Slovakiet

Den 31. oktober 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/83 på anmodning af det slovakiske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Den 6. november 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/84 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om cypriotiske statsgarantier for kreditinstitutter

Den 6. november 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/85 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB's udtalelse om Banco de Portugals personaleaflønning og budgettet

Den 9. november 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/86 på anmodning af formanden for det portugisiske parlament.

ECB's udtalelse om den lettiske skrivemåde for den fælles valuta

Den 13. november 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/87 på anmodning af det lettiske justitsministerium.

ECB's udtalelse om tyske foranstaltninger til at stabilisere det finansielle marked

Den 14. november 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/88 på anmodning af det tyske finansministerium.

ECB's udtalelse om eurosedler og -mønter og om ændring af statutten for Banco de España

Den 15. november 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/89 på anmodning af Banco de España.

ECB's udtalelse om ændring af rammerne for rekapitalisering af kreditinstitutter i Grækenland

Den 16. november 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/90 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om en polsk stabiliseringsfond for banker

Den 19. november 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/91 på anmodning af den polske finansminister.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt