Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2012

Tržne operacije

Odziv Eurosistema na javno posvetovanje Evropske komisije o regulaciji indeksov

Svet ECB je 8. novembra 2012 odobril odziv Eurosistema na javno posvetovanje Evropske komisije o regulaciji indeksov, katerega cilj je oceniti, ali je treba nadalje regulirati organizacijsko strukturo in pripravo indeksov, ki služijo kot referenčne vrednosti. Odziv Eurosistema je objavljen na spletni strani ECB.

Enotni najnižji prag zneska pri sprejemanju bančnih posojil kot zavarovanja

Svet ECB je 9. novembra 2012 sklenil, da bo odložil uvedbo enotnega najnižjega praga pri sprejemanju bančnih posojil kot zavarovanja, potem ko je 15. junija 2012 sklenil, da bo ustavil priprave za uvedbo sistema upravljanja z zavarovanjem terjatev centralnih bank (CCBM2) v sedanji obliki.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Sprememba seznama primernih povezav med sistemi poravnave vrednostnih papirjev

Svet ECB je 8. novembra 2012 sklenil, da bodo povezave Iberclear SCLV (španskega sistema poravnave vrednostnih papirjev) z Monte Titoli, Euroclear France in Euroclear Nederland umaknjene s seznama povezav, ki so primerne v kreditnih operacijah Eurosistema, saj se Eurosistemovo primerno finančno premoženje ne prenaša več prek teh povezav. Novi seznam sistemov poravnave vrednostnih papirjev, neposrednih povezav in relejskih povezav, ki so primerni v kreditnih operacijah Eurosistema, je na voljo na spletni strani ECB.

Sodelovanje Eurosistema v globalnem dogovoru o skupnem pregledu nad dvema centralnima nasprotnima strankama iz Združenega kraljestva

Svet ECB je 15. novembra 2012 odobril dva dogovora o skupnem pregledu nad dvema britanskima centralnima nasprotnima strankama s pomembnim vplivom na čezmejno tveganje: ICE Clear Europe CDS (klirinška služba ICE Clear Europe za zamenjave kreditnega tveganja na prostem trgu) in SwapClear (klirinška služba LCH.Clearnet za obrestne zamenjave na prostem trgu). Dogovora sta v skladu z »odgovornostjo E« iz načel za infrastrukture finančnih trgov (Principles for Financial Market Infrastructures), ki sta jih aprila 2012 sprejela Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (CPSS) in Mednarodna organizacija nadzornikov trgov vrednostnih papirjev (IOSCO). »Odgovornost E« od centralnih bank, regulatorjev trga in drugih relevantnih organov zahteva, da sodelujejo pri krepitvi varnosti in učinkovitosti infrastruktur finančnih trgov. To vključuje predvsem medsebojno podporo pri izpolnjevanju nalog in pristojnosti; oblikovanje celovite regulacije, nadzora in pregleda nad infrastrukturami finančnih trgov; vzpostavitev mehanizmov, s pomočjo katerih lahko vsi vpleteni organi učinkovito in uspešno izpolnjujejo svoje pristojnosti, ob upoštevanju zakonsko predpisanih pristojnosti posameznih organov, sistemskega pomena infrastrukture v posamezni jurisdikciji, celovitega profila tveganosti infrastrukture in njenih udeležencev. V primeru ICE Clear Europe CDS in SwapClear je britanski regulator (Financial Services Authority) kot sedanji nadzornik pozval tiste organe, ki naj bi bili primerni za sodelovanje v skupnem pregledu – vključno z ECB, ki kot centralna banka izdajateljica eura predstavlja Eurosistem – da sklenejo ta dva dogovora.

Program TARGET2-Securities

Svet ECB je 21. novembra 2012 obravnaval dosedanji potek programa TARGET2-Securities in odobril revidiran dokument z zahtevami uporabnikov. Več informacij bo kmalu objavljenih na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti – december 2012

Svet ECB je 21. novembra 2012 odobril objavo decembrske številke pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – December 2012), ki ocenjuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira negativne motnje. Pregled bo predvidoma do sredine decembra 2012 objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o prostem dostopu do informacij na Irskem

Svet ECB je 19. oktobra 2012 mnenje CON/2012/76 sprejel na zahtevo irskega ministra za odhodke in reformo v javnem sektorju.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP): posredovanje in diseminacija podindeksov HICP v zvezi z določitvijo harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin po stalnih davčnih stopnjah in o predlogu uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin v zvezi z določitvijo indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki

Svet ECB je 19. oktobra 2012 mnenje CON/2012/77 sprejel na zahtevo Evropske komisije.

Mnenje ECB o operacijah odprtega trga in odprtih ponudbah v Romuniji

Svet ECB je 23. oktobra 2012 mnenje CON/2012/78 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o fiskalnih pravilih ter o vodenju bančnih računov in opravljanju plačil proračunskih organizacij v Bolgariji

Svet ECB je 24. oktobra 2012 mnenje CON/2012/79 sprejel na zahtevo bolgarskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o spremembah zakona o centralni banki Latvijas Banka

Svet ECB je 29. oktobra 2012 mnenje CON/2012/80 sprejel na zahtevo centralne banke Latvijas Banka.

Mnenje ECB o razdelitvi dobička med centralno banko Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique in belgijsko državo

Svet ECB je 29. oktobra 2012 mnenje CON/2012/81 sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosila v imenu belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o preverjanju gotovine v Nemčiji

Svet ECB je 30. oktobra 2012 mnenje CON/2012/82 sprejel na zahtevo centralne banke Deutsche Bundesbank.

Mnenje ECB o slovaških omejitvah pri gotovinskih plačilih

Svet ECB je 31. oktobra 2012 mnenje CON/2012/83 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki

Svet ECB je 6. novembra 2012 mnenje CON/2012/84 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o ciprskih državnih jamstvih za kreditne institucije

Svet ECB je 6. novembra 2012 mnenje CON/2012/85 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o plačilih zaposlenim v centralni banki Banco de Portugal in o proračunu

Svet ECB je 9. novembra 2012 mnenje CON/2012/86 sprejel na zahtevo predsednika portugalskega parlamenta.

Mnenje ECB o latvijskem zapisu imena skupne valute

Svet ECB je 13. novembra 2012 mnenje CON/2012/87 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za pravosodje.

Mnenje ECB o nemških ukrepih za stabilizacijo finančnega trga

Svet ECB je 14. novembra 2012 mnenje CON/2012/88 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o eurobankovcih in eurokovancih ter o spremembah statuta centralne banke Banco de España

Svet ECB je 15. novembra 2012 mnenje CON/2012/89 sprejel na zahtevo Banco de España.

Mnenje ECB o spremembah okvira za dokapitalizacijo kreditnih institucij v Grčiji

Svet ECB je 16. novembra 2012 mnenje CON/2012/90 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o poljskem stabilizacijskem skladu za banke

Svet ECB je 19. novembra 2012 mnenje CON/2012/91 sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije