Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

24 май 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 711 122 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 506 587 846
  2.1 Вземания от МВФ 232 211 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 274 375 847
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 631 −497
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 698 679
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 698 679
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 150 752 120
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 327 120
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 149 425 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 26 232 6 253
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 765 535 2 316
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 548 182 1 009
  7.2 Други ценни книжа 217 354 1 307
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 840 0
9 Други активи 364 299 5 550
Общо активи 6 577 697 15 268
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 551 155 −1 724
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 372 835 −3 975
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 151 932 −102
  2.2 Депозитно улеснение 3 220 898 −3 874
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 33 700 1 325
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 201 658 5 781
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 120 159 2 886
  5.2 Други задължения 81 499 2 896
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 203 556 7 868
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 957 12
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 847 484
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 847 484
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 544 0
10 Други задължения 211 764 5 497
11 Сметки за преоценка 702 941 0
12 Капитал и резерви 99 741 0
Общо пасиви 6 577 697 15 268
Annexes
28 May 2024