Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

24 mei 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 711.122 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 506.587 846
  2.1 Vorderingen op het IMF 232.211 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 274.375 847
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.631 −497
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.698 679
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 17.698 679
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 150.752 120
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.327 120
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 149.425 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 26.232 6.253
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.765.535 2.316
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.548.182 1.009
  7.2 Overige effecten 217.354 1.307
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.840 0
9 Overige activa 364.299 5.550
Totaal activa 6.577.697 15.268
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.551.155 −1.724
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.372.835 −3.975
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 151.932 −102
  2.2 Depositofaciliteit 3.220.898 −3.874
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.700 1.325
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 201.658 5.781
  5.1 Overheid 120.159 2.886
  5.2 Overige verplichtingen 81.499 2.896
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 203.556 7.868
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.957 12
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.847 484
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.847 484
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.544 0
10 Overige passiva 211.764 5.497
11 Herwaarderingsrekeningen 702.941 0
12 Kapitaal en reserves 99.741 0
Totaal passiva 6.577.697 15.268
Annexes
28 May 2024