Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

24.05.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 711 122 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 506 587 846
  2.1 SVF debitoru parādi 232 211 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 375 847
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 631 −497
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 698 679
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 698 679
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 150 752 120
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 327 120
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 149 425 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 26 232 6 253
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 765 535 2 316
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 548 182 1 009
  7.2 Pārējie vērtspapīri 217 354 1 307
8 Valdības parāds euro 20 840 0
9 Pārējie aktīvi 364 299 5 550
Kopā aktīvi 6 577 697 15 268
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 551 155 −1 724
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 372 835 −3 975
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 151 932 −102
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 220 898 −3 874
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 700 1 325
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 201 658 5 781
  5.1 Saistības pret valdību 120 159 2 886
  5.2 Pārējās saistības 81 499 2 896
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 203 556 7 868
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 957 12
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 847 484
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 847 484
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 544 0
10 Pārējās saistības 211 764 5 497
11 Pārvērtēšanas konti 702 941 0
12 Kapitāls un rezerves 99 741 0
Kopā pasīvi 6 577 697 15 268
Annexes
28 May 2024