Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

24 maj 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 711.122 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 506.587 846
  2.1 Fordringar på IMF 232.211 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 274.375 847
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.631 −497
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.698 679
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.698 679
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 150.752 120
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.327 120
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 149.425 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.232 6.253
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.765.535 2.316
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.548.182 1.009
  7.2 Övriga värdepapper 217.354 1.307
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.840 0
9 Övriga tillgångar 364.299 5.550
Summa tillgångar 6.577.697 15.268
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.551.155 −1.724
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.372.835 −3.975
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 151.932 −102
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.220.898 −3.874
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 33.700 1.325
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 201.658 5.781
  5.1 Offentliga sektorn 120.159 2.886
  5.2 Övriga skulder 81.499 2.896
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 203.556 7.868
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.957 12
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.847 484
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.847 484
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.544 0
10 Övriga skulder 211.764 5.497
11 Värderegleringskonton 702.941 0
12 Kapital och reserver 99.741 0
Summa skulder 6.577.697 15.268
Annexes
28 May 2024