Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

24 Μαΐου 2024
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 711.122 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 506.587 846
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 232.211 −1
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 274.375 847
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.631 −497
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.698 679
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.698 679
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 150.752 120
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.327 120
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 149.425 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 26.232 6.253
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.765.535 2.316
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.548.182 1.009
  7.2 Λοιποί τίτλοι 217.354 1.307
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.840 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 364.299 5.550
Σύνολο ενεργητικού 6.577.697 15.268
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.551.155 −1.724
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.372.835 −3.975
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 151.932 −102
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.220.898 −3.874
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 4 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 33.700 1.325
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 201.658 5.781
  5.1 Γενική κυβέρνηση 120.159 2.886
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 81.499 2.896
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 203.556 7.868
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.957 12
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.847 484
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.847 484
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 178.544 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 211.764 5.497
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 702.941 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 99.741 0
Σύνολο παθητικού 6.577.697 15.268
Annexes
28 May 2024