Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

24 maja 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 711.122 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 506.587 846
  2.1 Należności od MFW 232.211 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 274.375 847
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.631 −497
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.698 679
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.698 679
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 150.752 120
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.327 120
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 149.425 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.232 6.253
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.765.535 2.316
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.548.182 1.009
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 217.354 1.307
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.840 0
9 Pozostałe aktywa 364.299 5.550
Aktywa razem 6.577.697 15.268
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.551.155 −1.724
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.372.835 −3.975
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 151.932 −102
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.220.898 −3.874
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.700 1.325
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 201.658 5.781
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 120.159 2.886
  5.2 Pozostałe zobowiązania 81.499 2.896
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 203.556 7.868
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.957 12
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.847 484
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.847 484
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.544 0
10 Pozostałe pasywa 211.764 5.497
11 Różnice z wyceny 702.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.741 0
Pasywa razem 6.577.697 15.268
Annexes
28 May 2024