Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

24. mája 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 711 122 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 506 587 846
  2.1 Pohľadávky voči MMF 232 211 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 274 375 847
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 631 −497
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 698 679
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 698 679
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 150 752 120
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 327 120
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 149 425 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 232 6 253
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 765 535 2 316
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 548 182 1 009
  7.2 Ostatné cenné papiere 217 354 1 307
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 840 0
9 Ostatné aktíva 364 299 5 550
Aktíva spolu 6 577 697 15 268
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 551 155 −1 724
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 372 835 −3 975
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 151 932 −102
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 220 898 −3 874
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 4 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 700 1 325
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 201 658 5 781
  5.1 Verejná správa 120 159 2 886
  5.2 Ostatné záväzky 81 499 2 896
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 203 556 7 868
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 957 12
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 847 484
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 847 484
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 544 0
10 Ostatné záväzky 211 764 5 497
11 Účty precenenia 702 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 99 741 0
Pasíva spolu 6 577 697 15 268
Annexes
28 May 2024