Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

2 февруари 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 649 115 4
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 499 505 424
  2.1 Вземания от МВФ 229 958 357
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 269 547 67
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 668 −220
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 016 229
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 016 229
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 403 291 1 446
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 377 728
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 396 914 718
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 30 411 6 414
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 866 748 −14 147
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 661 851 −11 549
  7.2 Други ценни книжа 204 896 −2 599
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 853 −64
9 Други активи 364 796 −16 272
Общо активи 6 865 402 −22 186
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 545 213 −301
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 676 912 −1 653
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 167 824 −6 397
  2.2 Депозитно улеснение 3 509 062 4 744
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 26 −1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 33 782 −2 531
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 239 210 −17 775
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 162 282 −16 657
  5.2 Други задължения 76 928 −1 118
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 192 525 6 610
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 314 296
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 690 −105
  8.1 Депозити, салда и други задължения 1 690 −105
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 177 116 0
10 Други задължения 226 655 −6 640
11 Сметки за преоценка 634 895 77
12 Капитал и резерви 120 090 −163
Общо пасиви 6 865 402 −22 186
Annexes
6 February 2024