Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

2 februari 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 649.115 4
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 499.505 424
  2.1 Fordringar på IMF 229.958 357
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 269.547 67
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.668 −220
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.016 229
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.016 229
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 403.291 1.446
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.377 728
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 396.914 718
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.411 6.414
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.866.748 −14.147
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.661.851 −11.549
  7.2 Övriga värdepapper 204.896 −2.599
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.853 −64
9 Övriga tillgångar 364.796 −16.272
Summa tillgångar 6.865.402 −22.186
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.545.213 −301
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.676.912 −1.653
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 167.824 −6.397
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.509.062 4.744
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 26 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 33.782 −2.531
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 239.210 −17.775
  5.1 Offentliga sektorn 162.282 −16.657
  5.2 Övriga skulder 76.928 −1.118
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 192.525 6.610
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 17.314 296
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 1.690 −105
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 1.690 −105
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 177.116 0
10 Övriga skulder 226.655 −6.640
11 Värderegleringskonton 634.895 77
12 Kapital och reserver 120.090 −163
Summa skulder 6.865.402 −22.186
Annexes
6 February 2024