Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

2 lutego 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 649.115 4
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 499.505 424
  2.1 Należności od MFW 229.958 357
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 269.547 67
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.668 −220
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.016 229
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.016 229
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 403.291 1.446
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.377 728
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 396.914 718
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.411 6.414
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.866.748 −14.147
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.661.851 −11.549
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 204.896 −2.599
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.853 −64
9 Pozostałe aktywa 364.796 −16.272
Aktywa razem 6.865.402 −22.186
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.545.213 −301
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.676.912 −1.653
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 167.824 −6.397
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.509.062 4.744
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.782 −2.531
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 239.210 −17.775
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 162.282 −16.657
  5.2 Pozostałe zobowiązania 76.928 −1.118
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 192.525 6.610
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 17.314 296
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 1.690 −105
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 1.690 −105
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 177.116 0
10 Pozostałe pasywa 226.655 −6.640
11 Różnice z wyceny 634.895 77
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.090 −163
Pasywa razem 6.865.402 −22.186
Annexes
6 February 2024