Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

2 Φεβρουαρίου 2024
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 649.115 4
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 499.505 424
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 229.958 357
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 269.547 67
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.668 −220
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.016 229
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.016 229
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 403.291 1.446
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 6.377 728
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 396.914 718
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 30.411 6.414
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.866.748 −14.147
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.661.851 −11.549
  7.2 Λοιποί τίτλοι 204.896 −2.599
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.853 −64
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 364.796 −16.272
Σύνολο ενεργητικού 6.865.402 −22.186
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.545.213 −301
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.676.912 −1.653
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 167.824 −6.397
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.509.062 4.744
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 26 −1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 33.782 −2.531
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 239.210 −17.775
  5.1 Γενική κυβέρνηση 162.282 −16.657
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 76.928 −1.118
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 192.525 6.610
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 17.314 296
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 1.690 −105
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 1.690 −105
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 177.116 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 226.655 −6.640
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 634.895 77
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.090 −163
Σύνολο παθητικού 6.865.402 −22.186
Annexes
6 February 2024