Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

2. februára 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 649 115 4
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 499 505 424
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 958 357
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 269 547 67
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 668 −220
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 016 229
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 016 229
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 403 291 1 446
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 377 728
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 396 914 718
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 411 6 414
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 866 748 −14 147
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 661 851 −11 549
  7.2 Ostatné cenné papiere 204 896 −2 599
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 853 −64
9 Ostatné aktíva 364 796 −16 272
Aktíva spolu 6 865 402 −22 186
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 545 213 −301
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 676 912 −1 653
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 167 824 −6 397
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 509 062 4 744
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 26 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 782 −2 531
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 239 210 −17 775
  5.1 Verejná správa 162 282 −16 657
  5.2 Ostatné záväzky 76 928 −1 118
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 192 525 6 610
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 17 314 296
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 1 690 −105
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 1 690 −105
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 177 116 0
10 Ostatné záväzky 226 655 −6 640
11 Účty precenenia 634 895 77
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 090 −163
Pasíva spolu 6 865 402 −22 186
Annexes
6 February 2024