Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

02.02.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 649 115 4
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 499 505 424
  2.1 SVF debitoru parādi 229 958 357
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 269 547 67
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 668 −220
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 016 229
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 016 229
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 403 291 1 446
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 377 728
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 396 914 718
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 30 411 6 414
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 866 748 −14 147
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 661 851 −11 549
  7.2 Pārējie vērtspapīri 204 896 −2 599
8 Valdības parāds euro 20 853 −64
9 Pārējie aktīvi 364 796 −16 272
Kopā aktīvi 6 865 402 −22 186
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 545 213 −301
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 676 912 −1 653
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 167 824 −6 397
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 509 062 4 744
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 26 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 782 −2 531
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 239 210 −17 775
  5.1 Saistības pret valdību 162 282 −16 657
  5.2 Pārējās saistības 76 928 −1 118
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 192 525 6 610
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 17 314 296
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 1 690 −105
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 1 690 −105
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 177 116 0
10 Pārējās saistības 226 655 −6 640
11 Pārvērtēšanas konti 634 895 77
12 Kapitāls un rezerves 120 090 −163
Kopā pasīvi 6 865 402 −22 186
Annexes
6 February 2024