Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

14 юли 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 609 298 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 497 684 −1 449
  2.1 Вземания от МВФ 229 042 −44
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 268 641 −1 406
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 714 1 595
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 078 142
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 078 142
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 609 869 −654
  5.1 Основни операции по рефинансиране 11 833 −703
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 597 985 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 51 49
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 33 607 −8 306
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 050 477 2 677
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 860 563 418
  7.2 Други ценни книжа 189 914 2 259
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 0
9 Други активи 355 794 4 587
Общо активи 7 205 494 −1 408
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 568 768 590
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 827 836 −8 854
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 156 445 −10 429
  2.2 Депозитно улеснение 3 671 363 1 577
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 28 −2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 32 298 −1 970
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 338 868 20 428
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 250 649 19 784
  5.2 Други задължения 88 220 644
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 250 462 −8 350
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 610 147
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 968 −522
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 968 −522
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0
10 Други задължения 272 070 −2 877
11 Сметки за преоценка 596 961 0
12 Капитал и резерви 120 240 0
Общо пасиви 7 205 494 −1 408
Annexes
18 July 2023