Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

14 juli 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 609.298 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 497.684 −1.449
  2.1 Fordringar på IMF 229.042 −44
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 268.641 −1.406
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 13.714 1.595
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.078 142
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.078 142
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 609.869 −654
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 11.833 −703
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 597.985 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 51 49
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.607 −8.306
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.050.477 2.677
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.860.563 418
  7.2 Övriga värdepapper 189.914 2.259
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.973 0
9 Övriga tillgångar 355.794 4.587
Summa tillgångar 7.205.494 −1.408
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.568.768 590
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.827.836 −8.854
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 156.445 −10.429
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.671.363 1.577
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 28 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 32.298 −1.970
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 338.868 20.428
  5.1 Offentliga sektorn 250.649 19.784
  5.2 Övriga skulder 88.220 644
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 250.462 −8.350
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.610 147
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.968 −522
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.968 −522
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.413 0
10 Övriga skulder 272.070 −2.877
11 Värderegleringskonton 596.961 0
12 Kapital och reserver 120.240 0
Summa skulder 7.205.494 −1.408
Annexes
18 July 2023