Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

14 juli 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 609.298 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 497.684 −1.449
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.042 −44
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 268.641 −1.406
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.714 1.595
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.078 142
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.078 142
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 609.869 −654
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 11.833 −703
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 597.985 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 51 49
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 33.607 −8.306
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.050.477 2.677
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.860.563 418
  7.2 Overige effecten 189.914 2.259
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.973 0
9 Overige activa 355.794 4.587
Totaal activa 7.205.494 −1.408
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.568.768 590
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.827.836 −8.854
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 156.445 −10.429
  2.2 Depositofaciliteit 3.671.363 1.577
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 28 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.298 −1.970
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 338.868 20.428
  5.1 Overheid 250.649 19.784
  5.2 Overige verplichtingen 88.220 644
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 250.462 −8.350
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.610 147
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.968 −522
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.968 −522
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.413 0
10 Overige passiva 272.070 −2.877
11 Herwaarderingsrekeningen 596.961 0
12 Kapitaal en reserves 120.240 0
Totaal passiva 7.205.494 −1.408
Annexes
18 July 2023