Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

14.07.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 298 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 497 684 −1 449
  2.1 SVF debitoru parādi 229 042 −44
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 268 641 −1 406
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 714 1 595
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 078 142
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 078 142
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 609 869 −654
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 11 833 −703
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 597 985 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 51 49
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 607 −8 306
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 050 477 2 677
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 860 563 418
  7.2 Pārējie vērtspapīri 189 914 2 259
8 Valdības parāds euro 20 973 0
9 Pārējie aktīvi 355 794 4 587
Kopā aktīvi 7 205 494 −1 408
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 568 768 590
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 827 836 −8 854
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 156 445 −10 429
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 671 363 1 577
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 28 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 298 −1 970
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 338 868 20 428
  5.1 Saistības pret valdību 250 649 19 784
  5.2 Pārējās saistības 88 220 644
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 250 462 −8 350
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 610 147
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 968 −522
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 968 −522
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0
10 Pārējās saistības 272 070 −2 877
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0
12 Kapitāls un rezerves 120 240 0
Kopā pasīvi 7 205 494 −1 408
Annexes
18 July 2023