Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

14. julij 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.298 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 497.684 −1.449
  2.1 Terjatve do MDS 229.042 −44
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 268.641 −1.406
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.714 1.595
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.078 142
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.078 142
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 609.869 −654
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 11.833 −703
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 597.985 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 51 49
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.607 −8.306
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.050.477 2.677
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.860.563 418
  7.2 Drugi vrednostni papirji 189.914 2.259
8 Javni dolg v eurih 20.973 0
9 Druga sredstva 355.794 4.587
Skupaj sredstva 7.205.494 −1.408
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.568.768 590
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.827.836 −8.854
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 156.445 −10.429
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.671.363 1.577
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 28 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.298 −1.970
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 338.868 20.428
  5.1 Sektor država 250.649 19.784
  5.2 Druge obveznosti 88.220 644
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 250.462 −8.350
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.610 147
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.968 −522
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.968 −522
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0
10 Druge obveznosti 272.070 −2.877
11 Računi prevrednotenja 596.961 0
12 Kapital in rezerve 120.240 0
Skupaj obveznosti 7.205.494 −1.408
Annexes
18 July 2023