Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

14 lipca 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 609.298 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 497.684 −1.449
  2.1 Należności od MFW 229.042 −44
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 268.641 −1.406
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.714 1.595
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.078 142
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.078 142
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 609.869 −654
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 11.833 −703
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 597.985 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 51 49
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.607 −8.306
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.050.477 2.677
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.860.563 418
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 189.914 2.259
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.973 0
9 Pozostałe aktywa 355.794 4.587
Aktywa razem 7.205.494 −1.408
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.568.768 590
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.827.836 −8.854
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 156.445 −10.429
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.671.363 1.577
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 28 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.298 −1.970
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 338.868 20.428
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 250.649 19.784
  5.2 Pozostałe zobowiązania 88.220 644
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 250.462 −8.350
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.610 147
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.968 −522
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.968 −522
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.413 0
10 Pozostałe pasywa 272.070 −2.877
11 Różnice z wyceny 596.961 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.240 0
Pasywa razem 7.205.494 −1.408
Annexes
18 July 2023