Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

14 Ιουλίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 609.298 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 497.684 −1.449
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 229.042 −44
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 268.641 −1.406
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.714 1.595
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.078 142
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.078 142
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 609.869 −654
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 11.833 −703
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 597.985 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 51 49
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 33.607 −8.306
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.050.477 2.677
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.860.563 418
  7.2 Λοιποί τίτλοι 189.914 2.259
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.973 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 355.794 4.587
Σύνολο ενεργητικού 7.205.494 −1.408
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.568.768 590
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.827.836 −8.854
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 156.445 −10.429
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.671.363 1.577
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 28 −2
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 32.298 −1.970
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 338.868 20.428
  5.1 Γενική κυβέρνηση 250.649 19.784
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 88.220 644
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 250.462 −8.350
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.610 147
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.968 −522
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.968 −522
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 178.413 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 272.070 −2.877
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 596.961 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.240 0
Σύνολο παθητικού 7.205.494 −1.408
Annexes
18 July 2023