Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

17 mars 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.983 −8
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 507.721 1.081
  2.1 Fordringar på IMF 230.502 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 277.219 1.081
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.759 −679
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.983 437
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.983 437
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.221.927 141
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 977 126
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.220.935 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 15 15
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 40.172 14.405
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.108.651 −6.615
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.930.103 −6.248
  7.2 Övriga värdepapper 178.548 −367
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.539 0
9 Övriga tillgångar 311.124 −6.271
Summa tillgångar 7.831.859 2.491
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.554.469 1.118
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.175.944 −160.585
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 234.892 57.970
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.939.795 −218.523
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.257 −32
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 33.577 3.864
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 570.492 125.732
  5.1 Offentliga sektorn 425.412 70.647
  5.2 Övriga skulder 145.080 55.085
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 305.004 29.787
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.432 107
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.353 93
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.353 93
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361 0
10 Övriga skulder 284.339 2.373
11 Värderegleringskonton 589.140 0
12 Kapital och reserver 120.747 0
Summa skulder 7.831.859 2.491
Annexes
21 March 2023