Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

17 maart 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 592.983 −8
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 507.721 1.081
  2.1 Vorderingen op het IMF 230.502 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 277.219 1.081
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.759 −679
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.983 437
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.983 437
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.221.927 141
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 977 126
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.220.935 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 15 15
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 40.172 14.405
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.108.651 −6.615
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.930.103 −6.248
  7.2 Overige effecten 178.548 −367
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.539 0
9 Overige activa 311.124 −6.271
Totaal activa 7.831.859 2.491
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.554.469 1.118
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.175.944 −160.585
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 234.892 57.970
  2.2 Depositofaciliteit 3.939.795 −218.523
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.257 −32
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.577 3.864
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 570.492 125.732
  5.1 Overheid 425.412 70.647
  5.2 Overige verplichtingen 145.080 55.085
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 305.004 29.787
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.432 107
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.353 93
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.353 93
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361 0
10 Overige passiva 284.339 2.373
11 Herwaarderingsrekeningen 589.140 0
12 Kapitaal en reserves 120.747 0
Totaal passiva 7.831.859 2.491
Annexes
21 March 2023